Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Slovinsko

V tejto časti nájdete prehľad o slovinskom katastri nehnuteľností.

Autor obsahu
Slovinsko

Aké informácie obsahuje slovinský kataster nehnuteľností?

Slovinský kataster nehnuteľností obsahuje právne skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností, ako sú napríklad informácie o vlastníkoch, hypotékach a vecných bremenách.

Existuje tiež Pozemkový kataster, ktorý sa zameriava skôr na skutkové okolnosti nehnuteľností.

Kataster nehnuteľností vlastní a riadi Najvyšší súd Slovinskej republiky.

Je prístup do slovinského katastra nehnuteľností bezplatný?

Kataster nehnuteľností je dostupný pre verejnosť na portáli e-Sodstvo https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Prístup do katastra je bezplatný, je však potrebné sa vopred zaregistrovať.

Verejnosť má prístup do katastra nehnuteľností na všetkých miestnych súdoch v Slovinsku, notárskych úradoch a územných jednotkách, kde je možné získať overenú kópiu výpisu z katastra nehnuteľností. Za overené výpisy z katastra nehnuteľností sa účtuje poplatok.

Vyhľadávanie v slovinskom katastri nehnuteľností

Prístup k údajom môžete získať zadaním týchto kritérií vyhľadávania:

  • katastrálna obec a číslo parcely
  • katastrálna obec, číslo objektu a číslo podielu
  • identifikačné číslo nehnuteľnosti (ID nehnuteľnosti)
  • identifikačné číslo práva (ID práva)

História slovinského katastra nehnuteľností

Nový elektronický portál je prístupný od roku 2011. Predtým boli informácie k dispozícii v starej „pozemkovej knihe“.

Súvisiace odkazy

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Posledná aktualizácia: 27/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.