Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Švédsko

V tejto časti nájdete prehľad švédskeho katastra nehnuteľností, ktorý má päť integrovaných častí.

Autor obsahu
Švédsko

Aké informácie sa nachádzajú v katastri nehnuteľností Švédska?

Kataster nehnuteľností, ktorý sa skladá z viacerých rôznych častí, je vnútroštátny register a používa sa na viaceré účely. Poskytuje informácie o týchto oblastiach:

 • nehnuteľnostiach a jednotkách v spoločnom vlastníctve,
 • administratívnom členení,
 • adresách lokalít,
 • geometrických oblastiach nehnuteľností – katastrálne mapy,
 • vlastníctve,
 • vecných bremenách a zápisoch,
 • hypotekárnych úveroch,
 • úľavách a užívacích právach,
 • plánoch a predpisoch o využívaní pôdy,
 • historických pamiatkach,
 • hraniciach parciel pozemkov,
 • právach na prenájom,
 • histórii,
 • budovách,
 • informáciách o dani z nehnuteľnosti
 • atď.

Kataster nehnuteľností spravuje Lantmäteriet (švédsky pozemkový register).

Je prístup do katastra nehnuteľností bezplatný?

Za informácie poskytnuté počas osobnej návštevy alebo telefonicky sa neúčtuje žiadny poplatok. Informácie si možno vyžiadať aj na základe zásady prístupu k verejným dokumentom. Za elektronický prístup do registra sa poplatok účtuje, okrem služby Min fastighet (Moja nehnuteľnosť), ktorá je bezplatná.

Vyhľadávanie v katastri nehnuteľností

Viaceré elektronické služby vyhľadávania sú dostupné priamo cez webové sídlo pozemkového registra alebo cez Lantmäteriets återförsäljare (sprostredkovatelia pozemkového registra – uvedení na webovom sídle registra). Väčšinu služieb je potrebné si vopred predplatiť. Prístup je možný cez online a priame služby alebo zvolením a spracovaním požiadavky. Táto služba je k dispozícii aj na webovom sídle pozemkového registra

 • Moja nehnuteľnosť: obsahuje podrobné informácie. Služba je k dispozícii len pre vlastníkov nehnuteľností.

História švédskeho katastra nehnuteľností

Elektronický kataster sa začal zriaďovať v 70. rokoch 20. storočia a úplné uchovávanie informácií bolo dokončené v roku 1995. Technické prostredie a do určitej miery obsah katastra nehnuteľností, ako aj spôsoby prístupu k nemu, sa postupne vyvíjali. Plánuje sa zavedenie úplne novej technologickej platformy katastra nehnuteľností. Na zavádzaní sa už začalo pracovať a bude sa v ňom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Odkazy

Webové sídlo švédskeho pozemkového registra v angličtine

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.