Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Grčija

Grčija ima elektronsko zemljiško knjigo, imenovano kataster (κτηματολόγιο), ki pokriva območja, kjer je vpis v zemljiško knjigo zaključen. Lokalni hipotekarni registri (υποθηκοφυλακεία) prav tako delujejo začasno kot zemljiške knjige (κτηματολογικά γραφεία).

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zakon št. 2664/1998 o nacionalni zemljiški knjigi določa, da je treba na območjih, kjer se od leta 2003 vodi grška zemljiška knjiga, ki je nadomestila prejšnji sistem registracije prenosa lastništva in hipotek, podatke iz zemljiške knjige shranjevati in posodabljati samo v elektronski obliki. Zbirko podatkov zemljiške knjige za celotno Grčijo centralno vodi podjetje KTIMATOLOGIO AE (nacionalna zemljiška knjiga ali kataster), posodabljajo pa jo lokalni uradi zemljiške knjige na podlagi svojih transakcij.

Z zakonom št. 4512/2018 je bil ustanovljen pravni subjekt javnega prava, imenovan Helenski kataster, ki je univerzalni naslednik podjetja KTIMATOLOGIO AE.

Kaj nudi grški sistem shranjevanja podatkov o nepremičninah in dokumentov?

V okviru pristojnosti vsakega okrožnega civilnega sodišča (ειρηνοδικείο) deluje eden ali več registrov, ki po zakonu nudijo naslednje storitve:

  1. registracija, zaznamek o hipoteki ali zaseg nepremičnin v okviru njihovih pristojnosti;
  2. prenos aktov, ki jih je po zakonu treba prenesti in
  3. evidentiranje tožb in vseh drugih aktov oziroma spisov, ki se nanašajo na nepremičnine.

Obstaja 15 plačljivih in 258 brezplačnih hipotekarnih registrov. Število se spreminja, saj je postopek postopnega odpravljanja in vključevanja odpravljenih hipotekarnih registrov v helenski register v teku.

Plačljivi hipotekarni registri delujejo v okviru ministrstva za pravosodje.

Na Rodosu in Kosu sta lokalni zemljiški knjigi Rodosa in Kos-Lerosa službi ministrstva za pravosodje, kjer je registracijski sistem centraliziran.

Brezplačni hipotekarni registri (άμισθα υποθηκοφυλακεία) so:

  1. specializirani neplačljivi registri, ki jih upravljajo sodni tajniki, imenovani s strani ministrstva za pravosodje po opravljenem izbirnem izpitu, ali
  2. nespecializirani neplačljivi registri, ki jih upravljajo notarji, imenovani za sedež hipotekarnega registra.

Kontaktne podatke hipotekarnih registrov lahko najdete na spletišču ministrstva za pravosodje.

Helenski kataster je enoten sistem, ki evidentira pravne, tehnične in druge dodatne informacije o nepremičninah in povezanih pravicah, za katerega jamči država in ki je pod njeno pristojnostjo.

Helenski kataster zlasti:

  • evidentira vse akte, s katerimi se ustvarijo, prenesejo, spreminjajo ali odpravljajo pravice na nepremičninah. Vsak akt se evidentira šele potem, ko je bil temeljito preverjen, tako da se ne evidentira noben akt, če oseba, ki prenese nepremičnino, ni oseba, ki je v zemljiški knjigi navedena kot lastnik nepremičnine;
  • evidentira geografski opis (obliko, lokacijo in velikost) nepremičnine;
  • sistematično evidentira javne nepremičnine in

evidentira pravice služnosti.

Pravna zbirka podatkov

Osnovne informacije o helenskem katastru lahko najdete na njegovem spletišču.

Ali je dostop do grških storitev podatkov o nepremičninah brezplačen?

Na območjih, kjer zemljiške knjige delujejo začasno, je za elektronsko iskanje podatkov mogoče brezplačno uporabiti računalnike v ustreznih uradih.

Zgodovina grškega sistema shranjevanja podatkov o nepremičninah in dokumentov

Sistem zemljiške knjige je bil prvič uveden z Zakonom 41/1836. Zgoraj navedeni organi hranijo evidence zemljišč vse od začetka vodenja zemljiške knjige.

Na območjih, kjer je bil vpis v zemljiško knjigo že zaključen, lokalni hipotekarni registri delujejo kot začasne zemljiške knjige, odkar je grška organizacija za kartiranje in katastrsko ureditev (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) sklenila, da oblikuje zemljiško knjigo. Od takrat se transakcije v evidencah zemljiške knjige beležijo samo elektronsko.

Kako iskati podatke

Elektronski sistem zemljiške knjige omogoča iskanje po: (a) osebnih podatkih, (b) kodi helenskega registra in/ali (c) naslovu nepremičnine.

Sorodne povezave

Helenski kataster

Zadnja posodobitev: 26/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.