Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Grčija

Grčija ima elektronsko zemljiško knjigo, znano kot kataster (κτηματολόγιο), na območjih, kjer so bili vpisi v zemljiško knjigo končani. Lokalni hipotekarni registri (υποθηκοφυλακεία) delujejo začasno tudi kot zemljiške knjige (κτηματολογικά γραφεία). Po zakonu 2664/1998 o helenskem katastru je podatke iz zemljiške knjige mogoče shranjevati in posodabljati samo elektronsko na območjih, kjer kataster deluje od leta 2003 in je nadomestil prejšnji sistem prenosa lastništva in hipotek. Zbirko podatkov zemljiške knjige za celotno državo centralno shranjuje podjetje Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) in jo posodabljajo lokalni uradi zemljiške knjige na podlagi svojih transakcij.

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kaj nudi grški sistem shranjevanja podatkov o nepremičninah in dokumentov?

V okviru pristojnosti vsakega okrožnega civilnega sodišča (ειρηνοδικείο) deluje eden ali več registrov, ki po zakonu nudijo naslednje storitve:

  1. vpis in zaseg nepremičnin ter izvršba na nepremičninah, ki spadajo v njihovo pristojnost;
  2. prenos aktov, ki jih je po zakonu treba prenesti in
  3. evidentiranje tožb in vseh drugih aktov oziroma spisov, ki se nanašajo na nepremičnine.

Obstaja 26 plačljivih in 320 brezplačnih hipotekarnih registrov.

Plačljivi hipotekarni registri (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) delujejo v okviru Ministrstva za pravosodje.

Na otokih Rodos in Kos, kjer sistem prenosa lastništva temelji na zemljišču, storitve za Ministrstvo za pravosodje zagotavljata zemljiški knjigi Rodosa in Kos-Lerosa.

Brezplačni hipotekarni registri (άμισθα υποθηκοφυλακεία) so bodisi:

  1. specializirani (ειδικά) in jih vodi registrar(υποθηκοφύλακας), ki ga imenuje minister za pravosodje po uspešno opravljenem izbirnem izpitu; ali
  2. nespecializirani (μη ειδικά) in jih vodi notar, imenovan za posamezni register.

Kontaktni podatki za zgoraj navedene hipotekarne registre so na voljo na spletni strani grškega ministrstva za pravosodje.

Poleg tega v Grčiji obstaja institucionalni okvir za študije, razvoj in delovanje helenskega katastra (Εθνικό Κτηματολόγιο) za nepremičnine. Ta naloga je bila dodeljena zasebnemu podjetju Ktimatologio.

Helenski kataster je enoten sistem, za katerega jamči država, in sicer za evidentiranje pravnih, tehničnih in drugih informacij o nepremičninah in z njimi povezanih pravic.

Helenski kataster zlasti:

  • evidentira vse akte, s katerimi se ustvarijo, prenesejo, spreminjajo ali odpravljajo pravice na nepremičninah. Vsak akt se evidentira šele potem, ko je bil temeljito preverjen, tako da se ne evidentira noben akt, če oseba, ki prenese nepremičnino, ni oseba, ki je v zemljiški knjigi navedena kot lastnik nepremičnine;
  • evidentira geografski opis (obliko, lokacijo in velikost) nepremičnine;
  • sistematično evidentira javne nepremičnine in
  • evidentira pravice služnosti.

Pravna zbirka podatkov

Osnovne informacije o helenskem katastru so na voljo na njegovi spletni strani.

Ali je dostop do grških storitev shranjevanja podatkov o nepremičninah brezplačen?

Na območjih, kjer zemljiške knjige delujejo začasno, je za elektronsko iskanje podatkov mogoče brezplačno uporabiti računalnike v ustreznih uradih.

V okviru nacionalnega strateškega referenčnega okvira je bilo podjetju Ktimatologio dano naročilo za razvoj projekta digitalnega prenosa dokumentov za hipotekarne registre, da se zaključi vpis v zemljiško knjigo v preostalih delih države. Ta projekt vključuje vzpostavitev infrastrukture za: (a) spletne vloge aktov za vpis v evidence zemljiške knjige in (b) spletno predložitev in obdelavo vlog za potrdila iz teh evidenc.

Ustrezne določbe so vključene v osnutek zakonodaje, ki ga pripravi ministrstvo za okolje & energetiko.

Zgodovina grškega sistema shranjevanja podatkov o nepremičninah in dokumentov

Sistem zemljiške knjige je bil prvič uveden z Zakonom 41/1836. Zgoraj navedeni organi hranijo evidence zemljišč vse od začetka vodenja zemljiške knjige.

Na območjih, kjer je bil vpis v zemljiško knjigo že zaključen, lokalni hipotekarni registri delujejo kot začasne zemljiške knjige odkar je grška organizacija za kartiranje in katastrsko ureditev (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) sklenila, da oblikuje kataster. Od takrat se transakcije v evidencah zemljiške knjige beležijo samo elektronsko.

Kako iskati podatke

Sistem elektronskega vpisa zemljišča omogoča iskanje po: (a) osebnih podatkih; (b) helenski katastrski kodi in/ali (c) naslovu nepremičnine.

Sorodne povezave

Helenski kataster

Zadnja posodobitev: 22/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.