Zemljiške knjige v državah članicah EU

Madžarska

Ta razdelek vsebuje kratek pregled madžarske zemljiške knjige.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Katere storitve zagotavlja madžarska zemljiška knjiga?

Madžarsko zemljiško knjigo upravljajo ministrstvo za kmetijstvo (Földművelésügyi Minisztérium) in madžarski zemljiški uradi (Földhivatal).

Na uradnem spletišču madžarskih zemljiških uradov (magyarországi földhivatalok) so na voljo informacije o državni mreži madžarskih zemljiških uradov, mogoč pa je tudi dostop do celovite institucionalne mreže zemljiške uprave s podrobnimi podatki o:

  • nalogah,
  • dolžnostih in storitvah, ki jih zagotavlja, ter
  • novih in pomembnih projektih.

S spletne strani lahko prenesete upravne obrazce in preberete o naših elektronskih storitvah in pogojih za dostopanje do sistema. Na tem mestu je na voljo tudi zadevna zakonodaja.

Ali je dostop do madžarske zemljiške knjige brezplačen?

Registrirani uporabniki (javni upravni organi, banke, odvetniki, notarji, občinski organi, nepremičninski agenti itd.) imajo možnost dostopa do spletnih storitev (TAKARNET) madžarskih zemljiških uradov od leta 2003. V skladu z zadevno zakonodajo so podatki na voljo ob plačilu pristojbine.

Do spletne storitve zemljiškega urada (Földhivatal Online), ki je začela delovati junija 2011, lahko državljani dostopajo neposredno prek vladnega portala z uporabo svoje ID za odjemalni prehod (ügyfélkapu). Državljani lahko enako kot registrirani uporabniki uporabljajo spletne storitve ob plačilu pristojbine.

Uporabniki spletnega zemljiškega urada imajo brezplačen dostop le do omejenega obsega podatkov. Brezplačna storitev zajema le dostop do opisnih podatkov o nepremičnini (prvi del zemljiškoknjižnega izpiska (tulajdoni lap). Po podatkovni zbirki lahko iščete z navedbo številke parcele (helyrajzi szám) ali naslova nepremičnine. Registrirani uporabniki in državljani imajo dostop do teh spletnih storitev 24 ur na dan.

Kako iskati po madžarski zemljiški knjigi?

Na splošno lahko iščete po:

  • številki parcele;
  • razponu številk parcele; ali
  • naslovu nepremičnine.

Uporabniki s posebnimi pooblastili (policija, preiskovalni organi, sodni izvršitelji, notarji v zapuščinskih zadevah) lahko iščejo na podlagi imena in osebnih podatkov lastnika in/ali upravičenca.

Zgodovina madžarske zemljiške knjige

Uradno ime pravnega in upravnega sistema, ki upravlja register nepremičnin na Madžarskem, je „enotni zemljiškoknjižni sistem“ (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Sistem je „enotni“, ker so bili katastrski in pravni podatki (telekkönyvGrundbuch) evidentirani integrirano, tako pravno kot institucionalno, od leta 1971. Enotna institucionalna mreža, ki zajema vse zemljiške urade, je odgovorna za evidentiranje pravnih poslov in sprememb v katastrskih načrtih, ter zagotavlja podatke in opravlja druge naloge v zvezi z zemljišči in nepremičninami. Madžarski enotni zemljiškoknjižni sistem na podlagi pravnih naslovov je bil prvi te vrste v Evropi.

Madžarski sistem je večnamenski, saj poleg celotnega spektra zemljiškoknjižnih dejavnosti opravlja tudi mnoge druge naloge, kot je vzpostavitev in vzdrževanje mreže geodetskih kontrolnih točk, topografsko kartiranje, ohranjanje zemljišč, registracija zakupa zemljišč in vzdrževanje upravnih meja.

Celovito javno zbirko podatkov, ki vsebuje informacije o kmetijskih zemljiščih in nepremičninah, ki so nekatere izmed najpomembnejših komponent gospodarskega življenja, kmetijstva in kreditnega prometa, integrirano upravlja zemljiška uprava, zajema pa celotno upravno ozemlje Madžarske.  Cilj tega sistema je podpiranje uresničevanja lastninske pravice, zdravega okolja, podjetniške svobode in konkurence ter uradno evidentiranje naravnih in grajenih znamenitosti z zagotavljanjem enotnega in javnega verodostojnega sistema evidentiranja zemljišč ter infrastrukture prostorskih podatkov.

Njegov splošni cilj je uradno evidentiranje in upravljanje podatkov o vseh zemljiščih in drugih nepremičninah, pri čemer zagotavlja varstvo lastninske pravice in drugih naslovov v zvezi z nepremičninami z zagotavljanjem enotnega in javnega verodostojnega sistema evidentiranja zemljišč ter infrastrukture.
Poleg tega ima enotni sistem zemljiške knjige dva specifična cilja.  S pravnega vidika je cilj zemljiške knjige varovanje pravic in uradnih listin, povezanih z nepremičninami, pri čemer hkrati zagotavlja pravno varnost za dobroverne lastnike in imetnike ter spodbuja koristno uporabo nepremičnin.  Gospodarski cilj sistema je, da zagotavlja enotno podlago za načrtovanje in vzpostavitev finančnih obveznosti, olajšuje upravljanje in investiranje v nepremičnine prek zagotavljanja statističnih podatkov ter zagotavlja storitve za celotno družbo.

Sorodne povezave

Vladni portal

Uradno spletišče madžarskih zemljiških uradov

Zadnja posodobitev: 06/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.