Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Slovaška

Ta stran nudi pregled zemljiške knjige Slovaške.

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Katere informacije so na voljo v slovaški zemljiški knjigi?

Slovaški katastrski portal (Slovenský katastrálny portál) vodita Uprava Slovaške republike za geodezijo, kartografijo in katastre (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) ter organ državne uprave, pristojen za kataster. Za delovanje in vzdrževanje portala skrbi Inštitut za geografijo in kartografijo v Bratislavi (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Na portalu so na voljo informacije o pravicah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami in njihovimi lastniki. Portal se posodablja enkrat tedensko s podatki iz pristojnih katastrskih uradov. Iskanje je na voljo v slovaškem in angleškem jeziku. Na portalu so na voljo:

 • izbrani podatki iz dosjeja geografskih informacij – katastrske mape,
 • izbrani podatki iz dosjeja opisnih informacij – informacije o parcelah, njihovi strukturi, stanovanjih in nebivalnih objektih ter zemljiškoknjižne listine,
 • register občin in register katastrskih občin,
 • statistična poročila,
 • skupne vrednosti glede na vrsto zemljišča,
 • informacije o stanju zemljiškoknjižnega postopka,
 • zaznambe predvidenih vpisov v zemljiško knjigo.

V zemljiškoknjižni listini (list vlastníctva) so na voljo informacije o nepremičnini, njenih lastnikih in stvarnih pravicah v zvezi z nepremičnino ter informacije o drugih pravicah v zvezi z nepremičnino. Natančneje povedano, zemljiškoknjižna listina vsebuje:

 • edinstveno številko,
 • ime okrožja, na območju katerega leži določena nepremičnina,
 • ime pristojne občine,
 • ime katastrske občine.

Sestavljajo jo trije evidenčni listi:

Evidenčni list A – podatki o nepremičnini, v katerem so navedene vse značilnosti nepremičnine, ki je predmet stvarnih pravic:

 • površina,
 • vrsta parcel,
 • katastrska kultura zemljišča,
 • zazidljivost ali nezazidljivost parcel glede na prostorski izvedbeni načrt občine,
 • drugi podatki o zadevah v zvezi z evidenčnim listom A.

Evidenčni list B – imetniki lastninske pravice ali drugih stvarnih pravic, v katerem so navedeni:

 • ime,
 • priimek,
 • dekliško ime ali ime pravne osebe, ki je lastnica nepremičnine, ali drugih oseb s stvarnimi pravicami na nepremičnini,
 • datum rojstva,
 • enotna matična številka občana ali pravne osebe,
 • solastniški deleži,
 • zemljiškoknjižni naslov: javna listina ali druga listina, na podlagi katere je bila pridobljena lastninska pravica na nepremičnini,
 • naslov stalnega prebivališča ali statutarnega sedeža,
 • drugi podatki o zadevah v zvezi z evidenčnim listom B.

Evidenčni list C – bremena nepremičnine, v katerem so navedeni:

 • služnosti (vsebina služnosti, podatki o imetniku služnosti, vključno s pravnim naslovom, na podlagi katerega je bila v korist te osebe ustanovljena služnost),
 • hipoteka (podatki o hipotekarnem upniku) in predkupna pravica, če naj bi vplivala na stvarne pravice (podatki o imetnikih predkupne pravice),
 • druge pravice, če gre za dogovor o stvarnih pravicah,
 • drugi podatki o zadevah v zvezi z evidenčnim listom C,
 • vnesene dopolnitve in popravki.

V evidenčnem listu C ni podatkov o zneskih dolga.

Ali je dostop do slovaške zemljiške knjige brezplačen?

Dostop do informacij na katastrskem portalu je brezplačen za vse.

Zgodovina slovaške zemljiške knjige

Katastrski portal deluje od leta 2004. Zakonodaja določa, da je od septembra 2007 naprej dostop do informacij na portalu brezplačen.

Sorodne povezave

Spletni katastrski portal, Spletišče Uprave Slovaške republike za geodezijo, kartografijo in katastre

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.