Zemljiške knjige v državah članicah EU

Slovenija

Na tej strani je na voljo pregled zemljiške knjige v Sloveniji.

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Kateri podatki so v slovenski zemljiški knjigi?

V slovenski zemljiški knjigi so pravna dejstva v zvezi z nepremičninami, kot so informacije o lastnikih, hipotekah in služnosti.

Na voljo je tudi zemljiški kataster, v katerem so podatki o dejanskem stanju nepremičnin.

Lastnik in upravljavec zemljiške knjige je Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Ali je dostop do slovenske zemljiške knjige brezplačen?

Javni elektronski dostop do zemljiške knjige je mogoč preko portala e-Sodstvo https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html . Dostop do podatkov je brezplačen, potrebna je predhodna registracija.

Javni dostop do zemljiške knjige je možen tudi pri vseh okrajnih sodiščih v Sloveniji, notarjih in upravni enotah, kjer posameznik lahko pridobi fizični overjeni izpisek iz zemljiške knjige. Fizični overjen izpisek iz zemljiške knjige je plačljiv.

Kako iskati po slovenski zemljiški knjigi

Dostop do podatkov je mogoč z vnosom naslednjih iskalnih pogojev:

  • katastrska občina in parcelna številka
  • katastrska občina, številka stavbe in številka posameznega dela
  • identifikacijski znak nepremičnine (ID nepremičnine)
  • identifikacijski znak pravice (ID pravice).

Zgodovina slovenske zemljiške knjige

Novi elektronski portal je na voljo od leta 2011. Pred tem so bile informacije na voljo v stari zemljiški knjigi.

Sorodne povezave

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Zadnja posodobitev: 27/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.