Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Österrike

Det här avsnittet ger en översikt över Österrikes fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Österrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vilka uppgifter finns i fastighetsregistret?

I fastighetsregistret hittar du svar på både rättsliga frågor och sakfrågor när det gäller fastigheter. Registret innehåller uppgifter om alla rättsligt bindande fastighetstransaktioner i Österrike.

Du kan söka i det österrikiska fastighetsregistret och det elektroniska arkivet via det österrikiska justitieministeriets webbplats.

Vad kostar det att söka i fastighetsregistret?

Du måste betala en liten avgift. Avgiften betalas till något av de företag (Verrechnungsstellen) som anges under rubriken ”Grundbuch” på det österrikiska justitieministeriets webbplats.

Sök i fastighetsregistret

Du hittar följande information i vår databas genom att ange kommunens namn och fastighetsskiftets nummer (”Einlagezahlen” eller EZ) eller fastighetsbeteckningen:

  • Registerutdrag
  • Tomtgränser
  • Kartor

Du hittar all aktuell fastighetsinformation. På begäran kan du också få se uppgifter som har tagits bort (gäller bara uppgifter som lagts in efter systemets datorisering). Äldre uppgifter finns bara på papper.

Personuppgifter lämnas inte ut. Om du behöver personuppgifter måste du kontakta fastighetsavdelningen (Grundbuchsabteilung) vid en valfri regional domstol (Bezirksgericht) och visa att du har rättsliga skäl.

Historisk bakgrund

I det gamla fastighetsregistret samlades all information på papper. Mellan 1980 och 1992 överfördes uppgifterna till fastighetsregistrets databas.

Senaste uppdatering: 15/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.