Fastighetsregister i EU-länderna

Österrike

På den här sidan hittar du en översikt över Österrikes fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Österrike

Vad innehåller fastighetsregistret?

I fastighetsregistret (Grundbuch) hittar du svar på både rättsliga frågor och sakfrågor när det gäller fastigheter. Registret innehåller dokumenterade uppgifter om alla rättsligt bindande fastighetstransaktioner i Österrike.

Fastighetsregistret och dess elektroniska arkiv är tillgängligt via domstolar, notarier, advokater och vissa utsedda företag som kallas Verrechnungsstellen.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Du måste betala en mindre avgift till domstolen, notarien, advokaten eller ett Verrechnungsstelle. Verrechnungsstellen är förtecknade på det österrikiska justitieministeriets webbplats, under Service -> Datenbanken -> Grundbuch -> Grundstücksdatenbank.

Sök i fastighetsregistret

Genom att ange kommunens registernummer (Katastralgemeinde) och ingångsnummer (Einlagezahl eller EZ) eller fastighetsbeteckning (Grundstücksnummer) hittar du följande information i databasen:

  • Aktuella och historiska uppgifter från fastighetsregistret.
  • Utdrag från stödregistren (Hilfsverzeichnisse).

Denna information omfattar alla giltiga handlingar. På begäran kan du också få se uppgifter som har tagits bort (gäller bara uppgifter som lagts in efter systemets datorisering). Äldre uppgifter finns bara på papper.

Huvudregistret, samlingen handlingar och stödregistren är offentliga. Möjligheten att få tillgång till uppgifter genom att endast söka på enskilda ägare är starkt begränsad. Om du kan styrka ett rättsligt intresse får du utföra en sådan sökning via avdelningen för fastighetsregistret vid distriktsdomstolen (Bezirksgericht).

Historisk bakgrund

Från omkring 1870 till 1992 fördes uppgifterna i fastighetsregistret på papper. Mellan 1980 och 1992 överfördes uppgifterna till fastighetsregistrets databas. Fastighetsregistret överfördes till ett nytt program den 7 maj 2012 och har sedan dess automatiserats och utvecklats ytterligare.

Senaste uppdatering: 26/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.