Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till nederländska är dock redan färdig.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Belgien

På denna sida finns en översikt över det belgiska fastighetsregistret

Innehåll inlagt av
Belgien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller det belgiska fastighetsregistret?

I Belgien bevaras information om fast egendom vid tre olika källor: det egentliga fastighetsregistret (kadaster/cadastre), registreringskontoren (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) och hypoteksregistren (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Dessa tre informationskällor lyder under det federala finansministeriets dokumentationscenter för fast egendom (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Det egentliga fastighetsregistrets och registreringskontorens verksamheter rör i första hand (men inte uteslutande) skatter och avgifter. Hypoteksregistren ansvarar för registrering av sakrätter i fast egendom. Upprättande och överföring av sakrätter i fast egendom mellan levande personer ska således registreras i hypoteksregistret för att kunna göras gällande gentemot en tredje man i god tro.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Nej, för att få tillgång till information i fastighetsregistret, hos registreringskontoren och i hypoteksregistret måste man betala en avgift. Avgiftsbeloppet varierar beroende på vilken typ av dokumentation du söker i och vilken typ av uppgifter du vill få tillgång till.

Hur man söker i fastighetsregistret

Normalt sett kan information om fast egendom och om innehavare av sakrätt i fast egendom hittas antingen genom identifiering av egendomen (sökning på adress eller identifieringsnummer i fastighetsregistret) eller genom identifiering av rättighetsinnehavaren (sökning på t.ex. personens namn eller identitetsnummer).

Det federala dokumentationscentret för registrering av fast egendom har ingått avtal med vissa yrkesgrupper (t.ex. notarier, lantmätare, fastighetsmäklare) om att ge tillgång till online-sökning efter vissa uppgifter i fastighetsregistrets dokumentation.

Fastighetsregistrets historia

Redan innan Belgien grundades fanns system för att bevara sådan dokumentation som idag finns registrerad i fastighetsregistret, hos registreringskontoren och i hypoteksregistren.

Utvecklingen går vidare. En plan för att slå samman de tre olika informationskällorna till en gemensam myndighet är nästan färdigställd och förväntas bli genomförd inom kort.

Senaste uppdatering: 07/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.