Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariska är dock redan färdig.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Bulgarien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulgariens fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Vad innehåller det bulgariska fastighetsregistret?

Det bulgariska fastighetsregistret ägs och förvaltas av registerbyrån, inom ramen för det så kallade systemet för personlig registrering. Informationen bygger på personakterna för transaktionsparterna, det vill säga individer och juridiska personer. Endast transaktioner och juridiska handlingar förs in i registret.

Efter att det integrerade informationssystemet för fastighetsregistrering (IKAR) utformades och togs i bruk är alla registrerade uppgifter allmänt tillgängliga på webbplatsen för organet för fastighetsregister.

IKAR-systemet omfattar två moduler:

 1. en administrationsmodul, som endast är tillgänglig för underhåll,
 2. en kundmodul, som endast är tillgänglig för kunder.

IKAR-systemet ger både semantisk och grafisk information, särskilt när det finns digitala fatighetskartor.

Webbplatsen för det bulgariska fastighetsregistret tillhandahåller

 • information om registrerade transaktioner,
 • tillgång till fastighetsdata och äganderätter,
 • dessa äganderätter i ordningsföljd.

Dessutom tillhandahålls följande allmänna tjänster:

 • verifikationer (referenser),
 • intyg,
 • kopior av lagstiftningen.

Ovannämnda tjänster ger information om

 • registreringsdatum,
 • aktens offentliggörande,
 • berörda parter,
 • fastighetsbeskrivning.

Hur förs handlingarna in i registret?

Kopior av juridiska transaktioner och handlingar lämnas till registerbyrån.

Alla handlingar registreras i IKAR-systemets register, där de får ett nummer som visar exakt datum och tid för införandet.

Därefter lämnas handlingarna till registreringsbedömare för verifiering och beslut.

Efter godkännande av en registreringsbedömare lägger registertjänstemännen in uppgifterna manuellt i systemet.

Därefter skannas alla handlingar och sparas i systemet.

Förfarandet för registrering, verifiering och införande av uppgifter tar i genomsnitt en arbetsdag.

Är tillgången till det bulgariska fastighetsregistret kostnadsfri?

Tillgången till det bulgariska fastighetsregistret är kostnadsfri och öppen för alla. Däremot kan endast registrerade användare få information från webbplatsen.

En avgift tas ut för verifiering online, i enlighet med de rättsliga bestämmelserna.

Sökning i det bulgariska fastighetsregistret

Man kan söka i fastighetsregistret på personligt identifikationsnummer (PIN) för juridiska eller fysiska personer, ägarens namn, detaljerad fastighetsbeskrivning, fastighetsbeteckning eller registreringsnummer.

Det bulgariska fastighetsregistrets historia

Det första elektroniska systemet inrättades 1990. Därefter har flera elektroniska system införts.

Den viktigaste reformen av fastighetsregistret genomfördes när ansvaret för registret togs över av registerbyrån, som inrättades i juli 2004. Registerbyrån hanterade och förbättrade de befintliga datoriserade informationssystemen till dess att IKAR-systemet inrättades den 8 september 2008.

Implementeringen av IKAR skedde i flera steg. De äldre datauppgifterna migrerades till det nya IKAR-systemet. Systemet färdigställdes den 26 januari 2009 (omfattar hela Bulgariens territorium) och är helt integrerat med geodesi-, kartografi- och fastighetsbyråns register.

Principerna om offentlighet, öppenhet och säkra förfaranden garanteras.

Senaste uppdatering: 28/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.