Fastighetsregister i EU-länderna

Fastighetsregistren i medlemsstaterna erbjuder ett brett urval av tjänster som kan skilja sig åt mellan olika länder.

De grundläggande tjänsterna som alla registren erbjuder är emellertid att registrera, granska och samla uppgifter om fastigheter och egendom, till exempel belägenhet och ägandeförhållanden, och att göra dessa uppgifter tillgängliga för allmänheten och för yrkesmässigt bruk.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.