På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Fastighetsregister i EU-länderna

England och Wales

Här hittar du en översikt över fastighetsregistret i England och Wales.

Innehåll inlagt av
England och Wales

Vad innehåller fastighetsregistret i England och Wales?

Vi registrerar vem som äger mark och fastigheter i England och Wales. Vi strävar efter att garantera och skydda dina mark- och fastighetsrättigheter.

Vårt arbete vägleds av följande principer:

  • Vi ger säkerhet.
  • Vi har integritet.
  • Vi driver på innovation.
  • Vi är professionella.

Fastighetsregistret har till uppgift att skapa säkerhet och trygghet på fastighetsmarknaden. Registret innehåller fast egendom till ett värde av 4 biljoner brittiska pund i England och Wales, inklusive mer än 1 biljon brittiska pund i inteckningar. Fastighetsregistret har 150 års erfarenhet av registerföring och har blivit allt effektivare. Numera lämnas 99 % av alla uppgifter online, och 73 % av alla registreringar görs nu online. Vi är i färd med att skapa ett helt digitaliserat register och bygger upp en modern digital plattform för mark och fastigheter som kan fungera som en stödtjänst för registret och ge kunderna en modern och effektiv service.

Är tillgången till fastighetsregistret i England och Wales kostnadsfri?

En lagstadgad avgift tas ut för varje tjänst. Det finns ingen anslutningsavgift för online-tillgång, och de flesta online-tjänster är billigare än motsvarande tjänster per post.

Hur man söker i fastighetsregistret för England och Wales

Online:

E-tjänster för företag (Business e-Services) gör det möjligt för företag att ansöka om registrering av mark och fast egendom, eller att begära en sökning av fastighetskartan online. Användare av e-tjänsterna för företag (Business e-Services) kan även använda vår kostnadsfria kartsökningstjänst (MapSearch) för att snabbt

  • kontrollera om mark eller fast egendom i England och Wales är registrerad
  • få tag på fastighetsbeteckningar
  • ta reda på om det rör sig om egen eller arrenderad mark.

Användare av e-tjänsterna för företag (Business e-Services) måste uppfylla användarvillkoren, vara registrerade som användare och ha ett konto för autogirering i en brittisk bank eller i en brittisk hypoteksförening. Login to business e-services.

Fastighetssökning (Find a Property) är avsett för allmänheten, men används även av mindre företag. Man kan söka på adress för att ta reda på vem som äger marken eller fastigheten, fastighetsgränserna och om fastigheten riskerar att översvämmas. För att få tillgång till registret krävs att man är registrerad som användare och kan betala med bank- eller kreditkort. Logga in påFind a Property.

Utdrag ur registret och uppgifter om fastighetsplaner från Business e-Services är officiella kopior och får användas som bevis i domstol. Tjänsten MapSearch innehåller inte några bestämmelser om gottgörelse för de uppgifter som lämnas.

Utdrag ur registret och fastighetsplaner som hämtas via tjänsten Find a Property räknas inte som officiella kopior.

Tillgång per post:

Du kan ansöka om officiella registerutdrag och kopior av kartor genom att använda formulären OC1 (för registeruppgifter) och OC2 (för handlingar). Dessa formulär kan erhållas kostnadsfritt per post eller online från HM Land Registry. Officiella kopior får användas som bevis i domstol.

Om du inte kan hitta de önskade uppgifterna online, har du även möjlighet att per post begära s.k. search of the index map (med hjälp av ett s.k. SIM-formulär) för att kontrollera om den fasta egendomen finns införd i fastighetsregistret och, om så är fallet, få uppgift om fastighetsbeteckning. Kopior av register och fastighetsplaner lämnas ut till en avgift som fastställs i den gällande förordningen om fastighetsregistrets avgifter.

I inskrivningsregistren kan du begära uppgifter per post eller göra sökningar online via Business e-services med användning av formulär K15 eller (för sökningar efter uppgifter om konkurs) K16.

Senaste uppdatering: 20/06/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.