Fastighetsregister i EU-länderna

Estland

På den här sidan får du en kort översikt över Estlands fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Estland

Vilken information innehåller Estlands fastighetsregister?

Estlands fastighetsregister är en förteckning över ägarintressen och begränsade rättigheter, som ger tredje part information om registrerad fast egendom.

Fastighetsregistret tar upp både juridiska och faktiska förhållanden. All fast egendom registreras i registret, om inte lagen föreskriver annat. Varje enskild fastighet har en egen post och ett unikt nummer (registrerat fastighetsnummer).

Registret är uppdelat i fyra avdelningar.

Den första avdelningen innehåller följande information om varje registrerad fastighet:

 • Referens i fastighetsregistret.
 • Ändamål.
 • Belägenhet.
 • Begränsade rättigheter för den registrerade egendomen.
 • Yta (storlek).
 • Sammanslagningar och avstyckningar.
 • Samgående med annan registrerad egendom eller avstyckning av delar av egendomen.

Den andra avdelningen innehåller följande information om varje registrerad fastighet:

 • Ägare.
 • Om fastigheten är samägd, uppgifter om detta, huruvida fastigheten är samägd eller ägs gemensamt, ägarnas namn.
 • Nominell storlek på ägarnas andelar (gemensamt ägande).

Den tredje avdelningen innehåller följande information om varje registrerad fastighet:

 • Begränsade rättigheter som belastar fastigheten (frånsett inteckningar).
 • Begränsningar i ägande.
 • Noteringar rörande sådana begränsningar.
 • Begränsningar av ägarens förfoganderätt.
 • Andra noteringar rörande ägande, inbegripet begränsningar av förfoganderätt för berörda personer och eventuella ändringar eller annulleringar av ovannämnda uppgifter.

Den fjärde avdelningen innehåller följande information om varje registrerad fastighet:

 • Hypoteksinnehavare.
 • Hypoteksbelopp (utestående belopp).
 • Anteckningar rörande hypoteket.
 • Ändringar av inmatade uppgifter.
 • Radering av inmatade uppgifter.

De olika avdelningarna av fastighetsregistret är allmänt tillgängliga för alla. Om det finns ett legitimt intresse, kan man också konsultera akten för en viss fastighet. Fastighetsägare, notarier, exekutionstjänstemän, domstolar och tillsynsmyndigheter behöver inte styrka ett sådant legitimt intresse.

Är tillgången till Estlands fastighetsregister kostnadsfri?

Fastighetsregistret är elektroniskt.

De olika avdelningarna av fastighetsregistret och akter för registrerade fastigheter kan konsulteras ett notariatkontor eller viasökfunktionen. Om du konsulterar registret hos en notarie eller via sökfunktionen tas en avgift ut.

Följande kan konsultera det elektroniska fastighetsregistret utan kostnad:

 • Ägare av fast egendom: det kan vara både en fysisk person och en juridisk person som företräder en ägare till fast egendom.
 • Rättsliga företrädare och förmyndare för ägare till fast egendom.
 • Ägare av lägenheter med koppling till fast egendom och en företrädare för lägenhetsföreningar.

Du kan hitta informationen i fastighetsregistret med hjälp av den sökfunktion på nätet som tillhandahålls av centrumet för register och information. Sökfunktionen är gratis. Sökresultaten visar all information som lagts in under första avdelningen i fastighetsregistret (fastighetsnummer, ändamål, yta och adress). En avgift tas ut för tillgång till mer specifik information i fastighetsregistret.

Avgiften är 1 euro för varje sökning efter ett sökord. Att få tillgång till hela eller delar av registret kostar 3 euro.

Ett sökord är något av följande i registret för varje post:

 1. Digitala uppgifter i del 1 (fastighetens sammansättning).
 2. Digitala uppgifter i del 2 (ägare).
 3. Digitala uppgifter i del 3 (inteckningar, restriktioner) och del 4 (hypotek).

Avgiften för sökningar ger tillgång till öppnade fastighetsakter och utfärdande av den dokumentation de innehåller.

Du kan hitta detaljerade uppgifter om vilka delar av registret som kan konsulteras i enlighet med en lista över serviceavgifter. Avgifterna omfattas inte av moms.

Hur man söker i Estlands fastighetsregister

Du kan söka i databasen med hjälp av följande sökkriterier:

 • Adress.
 • Referens i fastighetsregistret.
 • Ägarens namn.
 • Personlig identifieringskod/registreringskod.
 • Fastighetens nummer.

Det är också möjligt att söka information om icke registrerade ägare och personer med rättigheter.

Det estniska fastighetsregistrets historia

Den elektroniska versionen av fastighetsregistret innehåller information från och med 1994. Övergången till den elektroniska versionen inleddes sommaren 2010. Sedan den första januari 2015 har alla fastighetsregistreringar varit elektroniska.

Senaste uppdatering: 13/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.