Fastighetsregister i EU-länderna

Finland

I det här avsnittet hittar du en översikt över Finlands fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Finland

Vad innehåller fastighetsregistret?

Databasen för det finska fastighetsregistret, fastighetsdatasystemet, ägs och underhålls av finska Lantmäteriverket.

Fastighetsdatasystemet innehåller uppgifter både om rättsliga förhållanden, till exempel lagfarter och inteckningar, och om faktiska förhållanden, till exempel fastighetsägarens namn. Fastighetsdatasystemet innehåller alla uppgifter från det finska fastighetsregistret och från lagfarts- och inteckningsregistret, där lagfarter, inteckningar och andra belastningar finns registrerade.

Registerkartor tillhandahålls av Lantmäteriverket, och 86 kommuner håller registerkartor över de områden som deras stadsplaner omfattar. Tingsrätterna ansvarar för underhållet av fastighetsregistret fram till den 31 december 2009, men från och med den 1 januari 2010 övergår ansvaret till Lantmäteriverket. Fastighetsdatasystemet används av alla som regelbundet behöver aktuella fastighetsregisteruppgifter, till exempel banker, myndigheter, fastighetsmäklare och köpvittnen.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Nej, tillgången är inte kostnadsfri.

Hur man söker i fastighetsregistret

Tillgängliga sökningar

Sökningar går att göra efter karta, efter fastighetsbeteckning eller namn, adress, förvaltningsenhet (kommun, stad/tätort) och företagsbeteckning.

Tillgänglig information

Du hittar uppgifter om

 • ägarskap,
 • lagfart,
 • inteckningar och belastningar,
 • arrenden,
 • servitut och andra nyttjanderätter,
 • lantmäteridata.

Uppgifter om fastighetsbeteckning, registrerad ägare och ägaradress, eventuella villkor om begränsad besittningsrätt samt om delöverlåtelser, inteckningar, servitut och belastningar samt tomtindelning.

Tillgängliga uppgifter

 • Utdrag ur fastighetsregistret
 • Lagfartsbevis
 • Gravitationsbevis
 • Tomträttsbevis
 • Utdrag om delöverlåtelse och olika kartutskrifter

Information finns om hur användare kan söka i registret (t.ex. belägenhetsadress).

Fastighetsregistrets historia

Registret har hållits sedan 1700.

Länkar

finska Lantmäteriverket, webbplatsen EULIS

Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.