Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

De 354 franska fastighetsregistren är oberoende av varandra och det saknas möjlighet att länka samman dem.

Dessutom finns det i Frankrike inte någon IT-portal som gör det möjligt att söka i dessa register.

I de tre departement som utgör Alsace-Moselle finns det inga fastighetsregisteravdelningar, utan där sker offentliggörande av fastighetsärenden med hjälp av jordeböcker.

Hela regelverket kring sökning i jordeböcker är föremål för ändring i och med slutförandet av den datorisering som påbörjades för 20 år sedan.

Senaste uppdatering: 13/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.