Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Tyskland

Här hittar du en översikt över Tysklands fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Tyskland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller det tyska fastighetsregistret?

I det tyska fastighetsregistret hittar du uppgifter om t.ex. vem som äger eller har sakrätter i registrerad fast egendom. Fastighetsregistret är i huvudsak ett elektroniskt register.

Det är bara personer som kan styrka ett välgrundat intresse (särskilt av juridiska eller ekonomiska skäl) som beviljas tillstånd att ta del av det tyska fastighetsregistret. Den som vill ha ett sådant tillstånd ska kontakta fastighetsregisterkontoret i den domkrets där fastigheten är belägen. Personer som har rätt att söka i registret kan också begära registerutdrag.

En begränsad grupp användare kan även hämta uppgifter ur fastighetsregistret via elektroniska portaler i de enskilda delstaterna. Till dessa användare hör i första hand domstolar, myndigheter, notarier samt kreditinstitut och allmännyttiga företag. Det är delstaternas respektive domstolsförvaltningar som beslutar om tillstånd att hämta upplysningar ur registret.

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Det kostar inget att ta del av fastighetsregistret på fastighetsregisterkontoret. En vanlig utskrift från registret kostar 10 euro, en bestyrkt kopia kostar 20 euro. Du måste också betala en avgift för att få elektronisk tillgång till registret och kunna göra sökningar på elektronisk väg.

Hur man söker i företagsregistret

I det tyska fastighetsregistret kan du söka på följande:

  • Sidnummer i fastighetsregistret
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Ägarens namn

Företagsregistrets historia

Genom fastighetsregistret kan man spåra en fastighets ägarförhållanden tillbaka till det datum då fastighetsregistret inrättades i början av 1900-talet.

Sedan mitten av 1990-talet pågår ett arbete med att ersätta det ”fysiska” registret med ett elektroniskt register. Omställningen är nu i stort sett fullbordad.

Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.