Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till grekiska är dock redan färdig.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Grekland

Grekland har ett elektroniskt fastighetsregister (κτηματολόγιο) i de områden där fastighetsregistreringen har fullbordats. I övrigt finns det lokala inteckningsregister (υποθηκοφυλακεία) som fungerar som provisoriska fastighetsregister (κτηματολογικά γραφεία). Enligt lag 2664/1998 om det nationella fastighetsregistret, är det endast möjligt att elektroniskt lagra och lämna uppgifter om fastigheter i de områden där det elektroniska fastighetsregistret har varit i funktion sedan 2003, efter att ha ersatt det tidigare systemet för registrering av fastighetsöverlåtelser och inteckningar. Fastighetsregistrets databas lagras centralt för hela landet av företaget Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) och uppdateras av de lokala registren på grundval av transaktioner som registrerats hos dem.

Innehåll inlagt av
Grekland

Vad innehåller fastighetsregistret?

Det finns ett eller flera inskrivningskontor inom varje fredsdomstols domkrets. Inskrivningskontoren ska enligt lag tillhandahålla följande tjänster:

  1. Registrering av samt säkerhets- och verkställighetsåtgärder avseende fast egendom som är belägen inom domkretsen.
  2. Utskrifter, när detta är obligatoriskt enligt relevant lagstiftning.
  3. Registrering av rättsliga åtgärder som vidtagits och andra relevanta uppgifter om fastigheten i fråga.

Det finns 26 inskrivningskontor som tar ut en avgift och 320 som erbjuder sina tjänster gratis.

De inskrivningskontor som tar ur en avgift (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) lyder under justitieministeriet.

Fastighetskontoren på öarna Rhodos och Kos lyder under justitieministeriet. På fastighetskontoren Rhodos och Kos-Leros är inskrivningssystemet baserat på jordegendomar.

De inskrivningskontor vars tjänster är gratis (άμισθα υποθηκοφυλακεία) är antingen

  1. specialiserade kontor, som förestås av en registrator som utses av justitieministern efter ett urvalsförfarande, eller
  2. ej specialiserade kontor, som förestås av en notarie som utses att ansvara för registret.

Kontaktuppgifter för kontoren finns på det grekiska justitieministeriets webbplats.

I Grekland finns dessutom en institutionell ram för utredningen respektive upprättandet och driften av det grekiska fastighetsregistret. Denna uppgift har tilldelats företaget Ktimatologio, som är en privaträttslig enhet.

Det grekiska fastighetsregistret är ett enhetligt system för att registrera juridisk och teknisk information samt andra uppgifter om fastigheter och rättigheter med anknytning till fastigheter. Informationen registreras på statens ansvar och med statliga garantier.

Fastighetsregistret har i första hand till uppgift att

  • registrera alla handlingar som medför att rättigheter i fast egendom skapas, överförs, ändras eller upphör; varje handling registreras först efter att ha kontrollerats noggrant, så att ingen registrering kan ske om den person som överför en egendom inte är den som anges som ägare i fastighetsregistret,
  • registrera en geografisk beskrivning av fastigheten (form, lokalisering och storlek),
  • systematiskt registrera offentliga fastigheter,
  • registrera nyttjanderätt i fast egendom.

Rättsdatabas

Allmän information om det grekiska fastighetsregistret finns på registrets webbplats.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

I områden som har provisoriska fastighetsregister finns det möjlighet att utan kostnad göra sökningar med datorer på de berörda kontoren.

Inom den nationella strategiska referensramen har företaget Ktimatologio fått i uppdrag att utveckla ett projekt för digital överföring av handlingar till inskrivningsregister, i syfte att fullborda systemet för fastighetsregistrering i resten av landet. I projektet ingår också att skapa en infrastruktur för: a) inlämnande online av handlingar för registrering i fastighetsregister och b) inlämnande och behandling online av ansökningar om intyg på grundval av dessa register.

Relevanta bestämmelser har införts i de lagstiftningsförslag som håller på att utarbetas av ministeriet för miljö- och energi.

Fastighetsregistrets historia

Ett system för fastighetsregistrering infördes första gången genom lag 41/1836. De myndigheter som anges ovan har fört fastighetsregister ända sedan de inrättades.

I de områden där systemet för fastighetsregistrering håller på att fullbordas har lokala inteckningsregister fungerat som provisoriska fastighetsregister ända sedan den grekiska kartografi- och lantmätningsorganisationen (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) beslutade att inrätta fastighetsregistret. Ända sedan dess har transaktioner i fastighetsregistren endast registrerats på elektronisk väg.

Hur söker man i registret?

I det elektroniska fastighetsregistret är det möjligt att söka utifrån: a) personuppgifter, b) registreringsnummer i fastighetsregistret och/eller c) fastighetsadress.

Länkar

Grekiska fastighetsregistret

Senaste uppdatering: 22/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.