Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Grekland

Grekland har ett elektroniskt fastighetsregister (κτηματολόγιο) i de områden där fastighetsregistreringen har slutförts. I övrigt finns det lokala inteckningsregister (υποθηκοφυλακεία) som fungerar som provisoriska fastighetsregister (κτηματολογικά γραφεία).

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

I de områden där det grekiska fastighetsregistret har varit i funktion sedan 2003, då det ersatte det tidigare systemet för registrering av fastighetsöverlåtelser och inteckningar, får uppgifter om fastighetsregistrering lagras och uppdateras endast i elektronisk form i enlighet med lag 2664/1998 om det nationella fastighetsregistret. Databasen över de registrerade fastigheterna lagras centralt för hela Grekland av KTIMATOLOGIO AE (nationella fastighetsregistret) och uppdateras lokalt av de lokala fastighetsregistren på grundval av de transaktioner som registrerats där.

Genom lag 4512/2018 inrättades en offentligrättslig juridisk person, det grekiska fastighetsregistret, som är den generella efterträdaren till KTIMATOLOGIO AE.

Vad innehåller fastighetsregistret?

Det finns ett eller flera inteckningsregister inom varje distriktsdomstols (ειρηνοδικείο) domkrets. Inteckningsregistren ska enligt lag tillhandahålla följande tjänster:

  1. Registrering av, förhandsmeddelande om inteckning av eller utmätning av fastigheter som är belägna inom domkretsen.
  2. Överföring av akter, när så krävs enligt lag.
  3. Registrering av rättsliga åtgärder som vidtagits och andra relevanta uppgifter om fastigheter.

Det finns 15 inteckningsregister som tar ut en avgift och 258 som erbjuder sina tjänster gratis. Antalet ändras i takt med att inteckningsregistren fasas ut och uppgår i det grekiska fastighetsregistret.

De inteckningsregister som tar ut en avgift tillhör justitieministeriet.

Rhodos, Kos och Kos-Leros lokala fastighetsregister tillhör justitieministeriet där registreringssystemet är centraliserat.

De inteckningsregister vars tjänster är gratis (άμισθα υποθηκοφυλακεία) är antingen

  1. specialiserade kontor som erbjuder sina tjänster gratis och som förestås av en registrator som utses av justitieministern efter ett urvalsförfarande, eller
  2. ej specialiserade kontor som erbjuder sina tjänster gratis och som förestås av en notarie som utses att ansvara för inteckningsregistrets huvudkontor.

Kontaktuppgifter till kontoren finns på justitieministeriets webbplats.

Det grekiska fastighetsregistret är ett enhetligt system för registrering av juridisk och teknisk information samt andra uppgifter om fastigheter och rättigheter med anknytning till fastigheter. Informationen registreras på statens ansvar och med statliga garantier.

Fastighetsregistret har i första hand till uppgift att

  • registrera alla handlingar som medför att rättigheter i fast egendom skapas, överförs, ändras eller upphör; varje handling registreras först efter att ha kontrollerats noggrant, så att ingen registrering kan ske om den person som överför en egendom inte är den som anges som ägare i fastighetsregistret,
  • registrera en geografisk beskrivning av fastigheten (form, lokalisering och storlek),
  • systematiskt registrera offentliga fastigheter,

registrera nyttjanderätt i fast egendom.

Rättsdatabas

Allmän information om det grekiska fastighetsregistret finns på registrets webbplats.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

I områden som har provisoriska fastighetsregister finns det möjlighet att utan kostnad göra sökningar med de datorer som finns på de berörda kontoren.

Fastighetsregistrets historia

Ett system för fastighetsregistrering infördes första gången genom lag 41/1836. De myndigheter som anges ovan har fört fastighetsregister ända sedan registreringen inleddes.

I de områden där systemet för fastighetsregistrering håller på att fullbordas har lokala inteckningsregister fungerat som provisoriska fastighetsregister ända sedan den grekiska kartografi- och lantmätningsorganisationen (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) beslutade att inrätta fastighetsregistret. Ända sedan dess har transaktioner i fastighetsregistren endast registrerats på elektronisk väg.

Hur söker man i registret?

I det elektroniska fastighetsregistret är det möjligt att söka utifrån: a) personuppgifter, b) registreringsnummer i fastighetsregistret och/eller c) fastighetsadress.

Länkar

Grekiska fastighetsregistret

Senaste uppdatering: 26/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.