Fastighetsregister i EU-länderna

Ungern

I detta avsnitt ges en kort översikt över Ungerns fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Ungern

Vilka tjänster tillhandahåller Ungerns fastighetsregister?

Det ungerska fastighetsregistret förvaltas av ministeriet för jordbruk (Földművelésügyi Minisztérium) och de ungerska lantmäterikontoren (Földhivatal).

På den ungerska lantmäterimyndighetens (magyarországi földhivatalok) officiella webbplats hittar du information om landets alla lantmäterikontor och får tillgång till hela nätet av markförvaltningsmyndigheter. Där kan du hitta uppgifter om bland annat följande:

  • Lantmäterimyndighetens arbete.
  • Lantmäterimyndighetens skyldigheter och tjänster.
  • Nya stora projekt.

Du kan ladda ned blanketter för olika ärenden och läsa om myndighetens e-tjänster och villkor för att få tillgång till systemet på webbplatsen. Här hittar du även relevant lagstiftning.

Är tillgången till det ungerska fastighetsregistret kostnadsfri?

Registrerade användare (offentlig förvaltning, banker, advokater, notarier, kommunala myndigheter, fastighetsmäklare m.fl.) har haft tillgång till de ungerska lantmäterikontorens onlinetjänster (Takarnet) sedan 2003. Uppgifterna är avgiftsbelagda enligt lag.

Lantmäterikontorens onlinetjänst (Földhivatal Online) lanserades i juni 2011 och kan användas direkt av medborgarna via regeringens portal genom att de anger sina ID-uppgifter i den centrala kundportalen (ügyfélkapu). Webbplatsen tillhandahåller onlinetjänster mot avgift för både medborgare och registrerade användare.

Användare av lantmäterimyndighetens onlinetjänst kan kostnadsfritt få tillgång till ett begränsat urval av uppgifter. Den kostnadsfria tjänsten omfattar endast beskrivande uppgifter om egendomar (det första avsnittet på egendomsbladet (tulajdoni lap). Databasen kan sökas via det topografiska fastighetsnumret (helyrajzi szám) eller egendomens adress. Registrerade användare och medborgare har tillgång till dessa onlinetjänster 24 timmar om dygnet.

Så här gör man en sökning i det ungerska fastighetsregistret

Du kan i regel söka på

  • topografiskt fastighetsnummer,
  • topografiska fastighetsnummerserier eller
  • egendomens adress.

Användare med särskilda rättigheter (polis, undersökande myndigheter, domstolarnas exekutorer, notarius publicus i arvsfrågor) får göra en sökning baserad på ägarens och/eller en auktoriserad persons namn och personuppgifter.

Det ungerska fastighetsregistrets historia

Det officiella namnet på det rättsliga och administrativa system som förvaltar fastighetsregistret i Ungern är det ”enhetliga fastighetsregistreringssystemet” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Det anses vara ”enhetligt” eftersom uppgifter om fastighetsregisterkartor och rättsliga uppgifter (telekkönyvGrundbuch) har registrerats i ett enhetligt format både rättsligt och institutionellt sedan 1971. Ett enhetligt institutionellt nätverk som omfattar alla lantmäterikontor har ansvar för registrering av rättsliga transaktioner och förändringar i fastighetsregisterkartor, och tillhandahåller uppgifter och utför andra uppdrag avseende mark och egendom. Ungern var bland de första länderna i Europa med ett enhetligt lagfäst system för fastighetsregistrering.

Det ungerska systemet har flera mål, eftersom det utöver att täcka hela verksamhetsspektrumet för fastighetsregistrering, även sköter flera andra frågor såsom att upprätta och underhålla geodetiska referenspunkter, topografiska kartor, markskydd, markanvändningsplaner och underhåll av administrativa gränser.

Denna omfattande offentliga databas som innehåller information om jordbruk och fastigheter – de viktigaste komponenterna i det ekonomiska livet, jordbruket och kreditgivningen – förvaltas av fastighetsmyndigheten på ett integrerat sätt och täcker hela Ungerns administrativa territorium.  Systemet syftar till att skydda äganderätten, en sund miljö, fri företagsamhet och fri konkurrens samt effektiv rättstillämpning genom att tillhandahålla ett enhetligt och officiellt fastighetsregistreringssystem och en enhetlig infrastruktur för registrering av jordbruksmark och bebyggelse.

Det allmänna målet är att officiellt registrera och uppdatera uppgifterna om hela landets mark- och ägarförhållanden för att tillämpa och skydda därav följande äganderätter och andra rättigheter genom att tillhandahålla ett officiellt fastighetsregistreringssystem och en infrastruktur som är enhetlig.
Det enhetliga fastighetsregistreringssystemet har dessutom två specifika mål.  Det rättsliga målet är att via fastighetsregistret skydda egendomsrelaterade rättigheter och officiella dokument, och samtidigt säkerställa att ägare eller innehavare i god tro kan åberopa sina rättigheter och använda fastigheterna på bästa sätt.  Det ekonomiska målet är å andra sidan att ge en enhetlig grund för planering och fastställa ekonomiska skyldigheter, underlätta för beslutsfattare och investerare genom att förse dem med statistiska uppgifter samt tillhandahålla tjänster för hela samhället.

Länkar

Regeringens portal

Ungerska lantmäterimyndighetens webbplats

Senaste uppdatering: 06/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.