Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Ungern

Här hittar du en översikt över det ungerska fastighetsregistret.

Innehåll inlagt av
Ungern
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller fastighetsregistret?

Det ungerska fastighetsregistret förvaltas av ministeriet för landsbygdsutveckling och de ungerska lantmäterikontoren.

På den ungerska lantmäterimyndighetens officiella hemsida hittar du information om landets alla lantmäterikontor och får tillgång till hela nätet av markförvaltningsmyndigheter. Där kan du hitta uppgifter om bland annat följande:

  • Lantmäterimyndighetens arbete
  • Lantmäterimyndighetens skyldigheter och tjänster
  • Nya stora projekt

Du kan ladda ned blanketter för olika ärenden, läsa om myndighetens e-tjänster och villkor för att få tillgång till systemet. Här hittar du även relevant lagstiftning.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Registrerade användare (offentlig förvaltning, banker, advokater, notarier, myndigheter, fastighetsmäklare m.fl.) har från och med år 2003 tillgång till ungerska lantmäterimyndighetens onlinetjänst (Takarnet), men sökningar på uppgifterna är avgiftsbelagda enligt lag.

I juni 2011 lanserades lantmäterimyndighetens onlinebas (Földhivatal Online), till vilken allmänheten kan få direkt tillgång via regeringens portal. Centralt identifierade kunder kan då på samma sätt som de registrerade användarna söka uppgifter online mot en avgift.

De registrerade användarna kan vidare göra vissa begränsade sökningar avgiftsfritt i lantmäterimyndighetens onlinebas. Sådana sökningar avser bara vissa fastighetsuppgifter (första delen i lagfarten). Det går att söka på fastighetsbeteckning eller fastighetsadress. Onlinetjänsterna är tillgängliga dygnet runt och både för registrerade användare och för allmänheten via internet.

Hur man söker i fastighetsregistret

Du kan i regel söka på

  • fastighetsbeteckningar
  • fastighetsbeteckningsintervall eller
  • fastighetsadress

Användare med särskilda rättigheter (polisen, förundersökningsledare, exekutionstjänstemän eller kvarlåtenskapsförvaltare) kan söka på ägarens eller rättsinnehavarens namn och personuppgifter.

Fastighetsregistrets historia

Det gemensamma fastighetsregistreringssystemet är det officiella namnet på det rättsliga och administrativa system som används för förvaltningen av ungerska fastigheter. Systemet är gemensamt eftersom det sedan 1971 sammanför den rättsliga och administrativa förvaltningen av fastighetskartorna och (fastighetsregistret). Ett nätverk för alla lantmäterikontor ansvarar för att registrera rättsliga överlåtelser och förändringar i fastighetskartorna, och det är också detta nätverk som ansvarar för att tillhandahålla uppgifter och utföra andra arbetsuppgifter som hänger samman med mark och fastigheter. Ungern var bland de första länderna i Europa med ett enhetligt lagfäst system för fastighetsregistrering.

Det ungerska systemet har flera mål, eftersom myndigheten utöver fastighetsregistret även ansvarar för andra frågor, till exempel att upprätta och underhålla geodetiska referenspunkter, topografiska kartor, markskydd, markanvändningsplaner, administrativ gränsdragning osv.

Fastighetsmyndigheten förvaltar landets största och mest komplexa enhetliga system för uppgifter om jordbruk och fastigheter, som påverkar hela det ekonomiska livet, jordbruket och kreditgivningen. Systemet syftar till att skydda äganderätten, miljön, företagsamheten och en fri konkurrens och effektiv rättstillämpning genom att tillhandahålla ett enhetligt och officiellt fastighetsregistreringssystem och infrastruktur för registrering av jordbruksmark och bebyggelse.

Det allmänna målet är att officiellt registrera och uppdatera uppgifterna om hela landets mark- och ägarförhållanden, för att tillämpa och skydda därav följande äganderätter och andra rättigheter, genom att tillhandahålla ett enhetligt och officiellt fastighetsregister och infrastruktur.

Det gemensamma fastighetsregistreringssystemet har dessutom två specifika mål. Det rättsliga målet är att via fastighetsregistret skydda äganderätt och dokument, så att ägare eller rättsinnehavare i god tro kan åberopa sina rättigheter och använda fastigheterna på bästa sätt. Det ekonomiska målet är att ge en enhetlig grund för planering och ekonomisk verksamhet, att förse beslutsfattare och investerare med statistik samt tillhandahålla tjänster för hela samhället.

Länkar

Regeringens portal

Ungerska lantmäterimyndighetens webbplats

Senaste uppdatering: 06/04/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.