Fastighetsregister i EU-länderna

Irland

På den här sidan hittar du information om Irlands fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Irland

Vad innehåller fastighetsregistret?

Irlands fastighetsregister drivs och underhålls av Property Registration Authority of Ireland, det lagstadgade organ som ansvarar för fastighetsregistreringen i Irland.

Både rättsliga och faktiska uppgifter finns i det irländska fastighetsregistret.

Varje registerpost är indelad i tre delar.

 1. Del 1 beskriver egendomens geografiska läge genom hänvisning till en digital karta samt anger typen av besittning (äganderätt eller arrende).
 2. Del 2 innehåller namn och adress till de registrerade ägarna och typen av rättstitel.
 3. Del 3 innehåller belastningar (inteckningar, servitut osv.) som berör egendomen.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Det irländska fastighetsregistret är ett ”öppet” register. Det finns alltså inga begränsningar för användningen av tjänsten och PRA (Property Registration Office) tar inte ut några abonnemangsavgifter för tillgång till registret.

Däremot tas avgifter ut för faktisk användning av tjänsten – till taxor som anges i ordern om lagstadgade avgifter. Avgifterna kan betalas elektroniskt eller manuellt.

Det irländska fastighetsregistrets abonnemangstjänst kräver

 • ett konto där avgiften sätts in i förskott,
 • användarnamn och lösenord som tilldelas användaren,
 • konfiguration av lämplig säker åtkomst.

För närvarande kan du teckna ett abonnemang på det irländska fastighetsregistret direkt från Property Registration Authority eller via ett antal olika privata aktörer som förmedlar abonnemang.

För närvarande använder över 14 000 abonnenter det irländska fastighetsregistret, och över 3 miljoner transaktioner per år genomförs via onlinetjänsten.

Hur man söker i fastighetsregistret

Det går att söka i det irländska fastighetsregistret på flera olika sätt, bland annat

 • med det officiella äganderättsnumret,
 • med egendomens postadress,
 • genom navigering på onlinekartan,
 • genom att välja ett kartområde,
 • genom att ange kartkoordinater.

Fastighetsregistrets historia

Det system för fastighetsregistrering som för närvarande används i Irland inrättades 1892. Utifrån ett ”öppet” register” som byggde på en statlig garanti utformades systemet för att gradvis ersätta det system med urkundsregistrering som hade använts sedan 1707.

Länkar

European Land Information Service, portal för irländska statens webbplatser, Property Registration Authority of Ireland, onlinetjänster från irländska fastighetsregistret

Senaste uppdatering: 18/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.