Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Italien

Här hittar du en översikt över Italiens fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Italien

Vad innehåller fastighetsregistret?

De italienska fastighetsregistren drivs av Agenzia del territorio, ett icke-vinstdrivande offentligt organ som står under ekonomi- och finansministeriets ansvar och även tillhandahåller uppgifter om fastighetsgränser (katasteruppgifter).

Registren ger information om överlåtelser av äganderätt och andra rättigheter till fastigheter samt om inteckningar.

De självstyrande provinserna Trento och Bolzano har egna register. De innehåller huvudsakligen information om fastighetsgränser (katasteruppgifter).

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

För att få tillgång till registren måste man betala en särskild avgift. Därför är det nödvändigt att först registrera sig på italienska postens (”poste italiane”) finansiella tjänster som finns på Internet.

Provinserna Trento och Bolzanos register är endast tillgängliga för registrerade användare.

Hur man söker i fastighetsregistret

Informationen i fastighetsregistren är ordnade efter rättssubjekt (fysiska eller juridiska personer). Man kan söka efter information på person, fastighet eller handling.

Fastighetsregistrets historia

Datoriseringen av registrerad information inleddes 1986. Efter finansministeriets omfattande omorganisering samordnades de italienska fastighetsregistren till en enda förvaltning och den elektroniska överföringen inleddes 1995. Den senaste omfattande omorganiseringen inom den ekonomiska förvaltningen ledde till att fyra självstyrande skattekontor inrättades (däribland ”Agenzia del territorio”, som startade sin verksamhet den 1 januari 2001). Datoriseringen av tjänster ökade och resulterade i det nuvarande elektroniska informationssystemet som lanserades i början av 2007.

Senaste uppdatering: 13/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.