Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Slovakien

Här hittar du en översikt över Slovakiens fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Vad innehåller fastighetsregistret?

Portalen till fastighetsregistret i Slovakien ägs av Verket för geodesi, kartografi och fastighetsregistrering och en central myndighet för fastighetsregistret. Portalen drivs och underhålls av Institutet för geografi och kartografi i Bratislava.

Via portalen får man tillgång till rättslig och faktisk information om fastighetsägande. Den uppdateras varje vecka med uppgifter från respektive fastighetsregisterkontor. Sökningar kan göras på slovakiska och engelska. Portalen ger tillgång till:

 • Utvald geodetisk information – fastighetskartor.
 • Utvald beskrivande information –jordlotter, byggnader, bostäder, andra byggnader än bostäder och handlingar över ägarförhållanden.
 • Register över kommuner, register över fastighetsdistrikt.
 • Statistikrapporter.
 • Det totala värdet för olika fastighetstyper.
 • Information om olika förfaranden vid fastighetsregistret.
 • Information om inlämnade ansökningar om fastighetsregistrering.

I den s.k. ägandehandlingen finns grundläggande information om fastigheter, deras ägare och rättigheter till fastigheter samt ytterligare information om fastighetsrelaterade rättigheter. I handlingen anges

 • ett unikt nummer,
 • namnet på det distrikt i vilket fastigheten är belägen,
 • namnet på den berörda kommunen,
 • namnet på fastighetsdistriktet.

Det består av tre delar:

Del A – Fastighetens fysiska tillgångar, dvs. fastighetsrättigheterna med information om

 • areal,
 • typ av jordlott,
 • en kod för markanvändningen,
 • relevans för kommunens bebyggda områden,
 • andra upplysningar avseende del A.

Del B – Ägare eller andra berättigade personer, med information om

 • förnamn,
 • efternamn,
 • namn vid födelsen eller benämning för fastighetsägaren och andra berättigade personer,
 • födelsedatum,
 • personnummer eller registreringsnummer för företag
 • andel i fastigheten,
 • lagfartsbevis eller andra handlingar,
 • adress till stadigvarande hemvist eller företagets säte,
 • andra upplysningar avseende del B.

Del C – Skuldsättning, med information om

 • gravationer (innebörd, förmånstagare, registrering av gravation i ägandehandlingarna),
 • panträtt (panthavande borgenär) och förköpsrätt, om detta påverkar besittningsrätten (person med förköpsrätt),
 • andra rättigheter, om dessa har överenskommits som villkor för besittningsrätt ,
 • andra upplysningar avseende del C,
 • införda tillägg/rättelser.

Del C innehåller inga uppgifter om skuldens omfattning.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Informationen i portalen till fastighetsregistret är kostnadsfri för alla.

Fastighetsregistrets historia

Fastighetsregistret har varit i drift sedan 2004. Sedan september 2007 är informationen i portalen kostnadsfri enligt lag.

Länkar

Portal till fastighetsregistret, GCCA-verkets webbplats

Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.