Fastighetsregister i EU-länderna

Slovenien

Här får du en överblick över det slovenska fastighetsregistret.

Innehåll inlagt av
Slovenien

Vad innehåller fastighetsregistret?

Det slovenska fastighetsregistret är inriktat på de rättsliga omständigheterna för fastigheter, som ägarförhållanden, hypotek och servitut.

Det finns även en fastighetsförteckning, där fokus ligger på de faktiska fastighetsförhållandena.

Fastighetsregistret ägs och administreras av Sloveniens högsta domstol.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Registret är tillgängligt för allmänheten via portalen e-sodstvo: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html Tillgång till uppgifterna är gratis men registrering krävs.

För allmänheten är registret också tillgängligt hos alla lokala domstolar, notarier och förvaltningsenheter. Enskilda kan där få vidimerade registerutdrag, vilket dock är förenat med kostnad.

Hur man söker i fastighetsregistret

Man kan få fram uppgifter genom att ange följande sökkriterier:

  • Fastighetens kommun och fastighetsnumret.
  • Fastighetens kommun, byggnadsnumret och delnumret
  • Fastighetens identifieringskod
  • Lagfartskoden.

Fastighetsregistrets historia

Den nya elektroniska portalen har varit tillgänglig sedan 2011. Innan dess kunde man hitta informationen i den gamla fastighetsboken.

Länkar

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Senaste uppdatering: 27/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.