Fastighetsregister i EU-länderna

Sverige

Här får du en överblick över det svenska fastighetsregistret, som är uppbyggt av fem sammanhängande delar.

Innehåll inlagt av
Sverige

Vad innehåller fastighetsregistret?

Fastighetsregistret, som består av flera olika delar, är ett nationellt register som används för flera olika ändamål. Här hittar man information om bl.a

 • Fastigheter och samfälligheter
 • administrativa indelningar
 • belägenhetsadresser
 • fastigheters geometriska utbredning-registerkarta
 • ägare
 • inteckningar och inskrivningar
 • pantbrev
 • servitut och nyttjanderätter
 • planer och markreglerande bestämmelser
 • fornlämningar
 • fastighetsbildningsåtgärder eller morsvarande
 • tomträtter
 • historik
 • byggnader
 • fastighetstaxeringsuppgifter
 • m.m.

Fastighetsregistret administreras av Lantmäteriet.

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Upplysningar ur registret vid besök eller per telefon är utan avgift. Uppgifter kan även begäras enligt offentlighetsprincipen. Den elektroniska tillgången till fastighetsregistret sker mot betalning förutom för tjänsten Min fastighet som är kostnadsfri.

Hur man söker i fastighetsregistret

Det finns olika elektroniska söktjänster som är tillgängliga direkt via Lantmäteriets webbplats eller via Lantmäteriets återförsäljare (som finns förtecknade på Lantmäteriets webbplats). De flesta tjänsterna förutsätter att man är en prenumererande användare. Tillhandahållandet sker genom on-line- och direkttjänster eller urval och bearbetningar. På Lantmäteriets webbplats finns tjänsten

 • Min fastighet: Innehåller detaljerad information. Tjänsten är endast tillgänglig för fastighetens ägare.

Fastighetsregistrets historia

Det elektroniska registret började läggas upp under 1970-talet och slutfördes 1995. Fastighetsregistrets tekniska miljö och till dels innehållet har succesivt utvecklats liksom kanalerna för tillhandahållande. Det finns planer på att tillämpa helt ny teknisk platform för fastighetsregistret. Arbete i denna riktning har inletts och kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Länkar

Lantmäteriets hemsida på engelska

Senaste uppdatering: 08/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.