Νομολογία

Ο όρος «νομολογία» αναφέρεται σε κανόνες και αρχές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις και δικαστικές νομικές γνωμοδοτήσεις. Όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με κάποια υπόθεση, τα δικαστήρια ερμηνεύουν το νόμο, πράγμα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της νομολογίας. Η νομολογία δημοσιεύεται με διάφορους τρόπους (συλλογές νομολογίας και νομικά περιοδικά, δημοσίευση σε δικτυακούς τόπους δικαστηρίων ή νομικές βάσεις δεδομένων).

Οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις δικαστηρίων μάς παρέχουν ερμηνείες του νόμου. Οι ερμηνείες αυτές μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από άλλα δικαστήρια ή αρχές ως «νομικό προηγούμενο» ή/και ως νομολογία. Η επιρροή της νομολογίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική σε τομείς που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει μόνο από το λεγόμενο γραπτό δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο που ορίζεται μέσω ενός νομοθετικού οργάνου (όπως το Κοινοβούλιο). Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και τα δικαστήρια παράγουν δίκαιο.

Για ορισμένες χώρες, η νομολογία αποτελεί  σημαντική  πηγή δικαίου και οι αποφάσεις των ανώτερων δευτεροβάθμιων δικαστηρίων θεωρούνται κανονιστικές - θεσπίζουν δηλαδή κανόνες που θα έπρεπε ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι υποχρεωτικό, να χρησιμοποιούνται για να ληφθούν αποφάσεις σε παρόμοιες νομικές διαφορές (και αποκαλούνται «δεσμευτικό νομικό προηγούμενο», ιδίως σε χώρες το νομικό σύστημα των οποίων βασίζεται στο λεγόμενο Common law). Σε πολλές άλλες χώρες (ιδίως μεταξύ εκείνων που ακολουθούν την παράδοση του αστικού δικαίου που πηγάζει από το ρωμαϊκό δίκαιο), τα δικαστήρια δεν δεσμεύονται αυστηρά να τηρούν κανόνες και αρχές που προκύπτουν από τη νομολογία.

Μεγάλο μέρος:

είναι προσβάσιμο μέσω σημαντικού αριθμού βάσεων δεδομένων. Χωρίς να φιλοδοξεί να είναι πλήρης, η διαδικτυακή πύλη e-Justice σάς παρέχει ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης σε αυτού του είδους τις βάσεις δεδομένων. Η πρόσβαση στις περισσότερες εξ αυτών είναι δωρεάν, αλλά για ορισμένες απαιτείται πληρωμή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/01/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.