Kohtupraktika

Termin „kohtupraktika” viitab kohtuotsustes ja arvamustes väljaarendatud eeskirjadele ja põhimõtetele. Asjas otsust tehes tõlgendab kohus õigust ja täiendab nii kohtupraktikat. Kohtupraktikat avaldatakse eri viisil (kohtulahendite kogumikud ja õigusalased ajakirjad , kohtute veebisaidid, õigusalased andmebaasid).

Kohtu otsused ja arvamused sisaldavad õiguse tõlgendusi. Neid tõlgendusi võivad muud kohtud ja ametiasutused tsiteerida pretsedentide ja/või kohtupraktikana. Kohtupraktika mõju võib olla eriti oluline nn seadusõigusega ehk seadusandja (näiteks parlamendi) kirjutatud õigusega hõlmamata valdkondades. See tähendab, et teatavatel tingimustel võivad õigust luua ka kohtud.

Mõningates riikides on kohtupraktika oluline õiguse allikas ning kõrgemate kohtute otsuseid peetakse normatiivseks – nendega kehtestatakse eeskirjad, mida tuleks kasutada ja mida teatavates asjades lausa peab kasutama, et lahendada sarnaseid õiguslikke vaidlusi. Neid nimetatakse siduvateks pretsedentideks, eriti tavaõigusel põhineva õigussüsteemiga riikides. Paljudes muudes riikides, eriti Rooma õigusest alguse saanud tsiviilõigusega riikides, ei ole kohtupraktikaga loodud eeskirjad ja põhimõtted kohtute suhtes rangelt siduvad.

Suur osa

on kättesaadav arvukate andmebaaside kaudu. Kuigi e-õiguskeskkonna portaal ei ole ammendav andmeallikas, pakub see ühtset juurdepääsupunkti niisugustele andmebaasidele. Suurem osa neist on tasuta, kuid leidub ka tasulisi andmebaase.

Viimati uuendatud: 28/01/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.