Judikatūra

Ar terminu „judikatūra” apzīmē tiesu spriedumos un atzinumos sniegtas juridiskas atziņas un principus.  Izskatot lietas, tiesas interpretē tiesību aktus, un šī interpretācija veido judikatūru. Judikatūru apkopo dažādās publikācijās (tiesību krājumos un juridiskos žurnālos, tiesu tīmekļa vietnēs, juridiskās datubāzēs).

Pieņemot spriedumus un atzinumus, tiesas interpretē tiesību aktus. Citas tiesas un iestādes var atsaukties uz šo interpretāciju — tiesu precedentiem un/vai judikatūru. Judikatūrai var būt īpaši svarīga loma jomās, uz kurām neattiecas vai tikai daļēji attiecas „rakstītie likumi”, t. i., likumdevēju iestāžu (piemēram, parlamentu) pieņemtas rakstītas tiesību normas. Tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos tiesību avots var būt arī tiesu prakse.

Dažās valstīs judikatūra ir viens no svarīgākajiem tiesību avotiem, un augstāko apelācijas tiesu nolēmumus uzskata par normatīviem aktiem, kuros sniegtās juridiskās atziņas ir piemērojamas (dažos gadījumos obligāti jāpiemēro), izskatot līdzīgus juridiskus strīdus (šādus saistošus precedentus biežāk izmanto valstīs, kuru tiesiskās sistēmas pamatā ir anglosakšu tiesības, piemēram). Daudzās citās valstīs (jo īpaši romāņu-ģermāņu tiesiskās sistēmas valstīs, kuru tiesību pamatā ir romiešu tiesības) judikatūrā sniegtās atziņas un principi tiesām ir mazāk saistoši.

Ir izveidotas daudzas datubāzes, kurās ir pieejama liela daļa

E-tiesiskuma portālā ir norādītas šo judikatūras datubāžu centralizētās piekļuves vietas, ar piebildi, ka datubāžu saraksts nav izsmeļošs. Izņemot dažas maksas datubāzes, pārējās ir brīvi pieejamas.

Lapa atjaunināta: 28/01/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.