Rechtspraak

De term 'jurisprudentie' heeft betrekking op regels en beginselen die zijn ontwikkeld in uitspraken en adviezen van rechtbanken. Bij het nemen van beslissingen in een zaak interpreteren rechtbanken de wet, waarmee ze bijdragen aan de jurisprudentie. Jurisprudentie wordt op verschillende manieren gepubliceerd (juridische verslagen en periodieken, websites van rechtbanken, juridische databanken).

Uitspraken en adviezen van rechtbanken leveren interpretaties van de wet op. Deze interpretaties kunnen vervolgens als “precedent” en/of jurisprudentie worden geciteerd door andere rechtbanken en autoriteiten. De invloed van jurisprudentie kan met name belangrijk zijn op gebieden die niet of slechts gedeeltelijk worden bestreken door het geschreven recht, de wetten die door de wetgever (zoals een parlement) zijn vastgelegd in een wetboek. Dit betekent dat rechtsregels onder bepaalde omstandigheden ook kunnen voortvloeien uit arresten van rechtbanken.

Voor sommige landen is jurisprudentie een belangrijke rechtsbron en worden arresten van hogere rechtbanken beschouwd als bindend – wat wil zeggen dat de regels die hieruit voortvloeien kunnen, en in sommige gevallen zelfs moeten worden gebruikt in vergelijkbare gerechtelijke geschillen (het zogeheten "bindende precedent", dat vooral belangrijk is in landen met een rechtsstelsel dat gebaseerd is op het gewoonterecht). In veel andere landen (in het bijzonder de landen die in de traditie staan van het burgerlijk recht dat uit het Romeinse recht voortkomt) zijn rechtbanken niet strikt gebonden aan regels en beginselen uit de jurisprudentie.

Veel van de:

is toegankelijk via een groot aantal databanken. Zonder naar volledigheid te streven, vormt het e-justitieportaal een centraal punt voor de toegang tot deze databanken. De toegang tot de meeste van deze databanken is gratis, maar voor sommige databanken moet worden betaald.

Laatste update: 28/01/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.