Orzecznictwo

Termin „orzecznictwo” oznacza normy i zasady wypracowane w orzeczeniach i opiniach sądowych wydanych przez sądy. Orzekając w sprawie, sądy dokonują wykładni prawa, która stanowi wkład w orzecznictwo. Orzecznictwo jest publikowane na różne sposoby (w zbiorach orzeczeń i czasopismach prawniczych, na stronach internetowych sądów, w prawniczych bazach danych).

Dzięki orzeczeniom i opiniom sądów poznajemy wykładnię prawa. Na tę wykładnię mogą się powoływać inne sądy i organy jako na „precedens” lub linię orzecznictwa. Wpływ orzecznictwa może być szczególnie ważny w dziedzinach, które nie są objęte lub są tylko częściowo objęte tak zwanym prawem stanowionym, czyli prawem pisanym, uchwalanym przez ustawodawcę (np. Parlament). Oznacza to, że w pewnych okolicznościach orzeczenia sądów są również źródłem prawa.

W niektórych krajach orzecznictwo jest jednym z głównych źródeł prawa, a orzeczenia sądów wyższej instancji uznaje się za normatywne – określające zasady, które powinny, a nierzadko muszą być stosowane w rozstrzyganiu podobnych sporów prawnych (tzw. „wiążące precedensy”, szczególnie w krajach o systemach prawnych opartych na common law). W wielu innych krajach (szczególnie tam, gdzie panuje tradycja prawa cywilnego wywiedzionego z prawa rzymskiego) sądy nie są ściśle związane normami i zasadami wywiedzionymi z orzecznictwa.

Znaczna część:

jest dostępna za pośrednictwem wielu baz danych. Portal „e-sprawiedliwość” stanowi centralny punkt dostępu do tych baz danych, choć niekoniecznie zawiera ich pełen spis. Większość z tych baz danych oferuje darmowy dostęp, ale niektóre są odpłatne.

Ostatnia aktualizacja: 28/01/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.