Judikatúra

Pojem „judikatúra“ označuje pravidlá a zásady vytvorené v rozsudkoch a súdnych stanoviskách súdov. Pri rozhodovaní vo veci súdy vykladajú právo, čo prispieva k vývoju judikatúry. Judikatúra sa uverejňuje rozličnými spôsobmi (v zbierkach rozhodnutí a vestníkoch, na webových stránkach súdov, v právnych databázach).

Rozsudky a stanoviská súdov nám poskytujú výklad práva. Tento výklad potom môžu citovať iné súdy a orgány ako „precedensy“ a/alebo judikatúru. Vplyv judikatúry môže byť obzvlášť dôležitý v oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje takzvaná zákonná úprava, t. j.  písaný zákon ustanovený zákonodarným zborom (ako je parlament). To znamená, že za určitých okolností sa na tvorbe práva môžu podieľať aj súdy.

V niektorých krajinách je judikatúra hlavným zdrojom práva a rozhodnutia vyšších odvolacích súdov sa považujú za normatívne – ustanovujúce pravidlá, ktoré by sa mali, alebo v niektorých prípadoch musia používať pri rozhodovaní o podobných právnych sporoch (nazývané „záväzné precedensy“,  najmä v krajinách s právnym systémom založeným na zvykovom práve). V mnohých iných krajinách (najmä spomedzi tých, ktoré sa riadia tradíciou občianskeho práva odvodenou z rímskeho práva) súdy nie sú striktne viazané pravidlami a zásadami odvodenými z judikatúry.

Väčšina z:

je sprístupnená prostredníctvom značeného počtu databáz. Portál elektronickej justície je ústrednou vstupnou bránou do týchto databáz, ich zoznam však nie je úplný. Väčšina z nich sú bezplatné, ale niektoré databázy sú spoplatnené.

Posledná aktualizácia: 28/01/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.