Rättspraxis

Termen ”rättspraxis” syftar på regler och principer som utvecklats i avgöranden och yttranden från domstolar. När domstolarna avgör mål gör de tolkningar av lagen som bidrar till att utveckla rättspraxis. Rättspraxis offentliggörs på olika sätt (rättsfallssamlingar, domstolarnas webbplatser, rättsdatabaser).

Domstolarnas avgöranden och yttranden ger oss tillgång till tolkningar av lagen. Dessa tolkningar kan sedan åberopas av andra domstolar eller myndigheter såsom prejudikat eller rättspraxis. Rättspraxis kan ha särskilt stor betydelse på områden som inte alls eller endast delvis omfattas av skriven lag som stiftats av en lagstiftande myndighet (till exempel parlamentet). Detta innebär att även domstolar under vissa förhållanden kan ge upphov till ”lag”.

I vissa länder är rättspraxis en viktig rättskälla och avgöranden från högre appellationsdomstolar anses normerande –  det vill säga att de ger upphov till regler som bör, eller i vissa fall ska, beaktas när likartade rättstvister avgörs (detta system med bindande prejudikat förekommer särskilt i länder med ett rättssystem som baseras på ”common law”). I många andra länder (särskilt de som följer den civilrättsliga tradition som bygger på den romerska rätten) är domstolarna inte strikt bundna av de regler och principer som kan härledas ur rättspraxis.

En stor del av

finns tillgänglig via ett stort antal databaser. E-juridikportalen ger dig en central ingångspunkt för sådana databaser. De flesta av dessa är gratis, men vissa tar ut en avgift.

Senaste uppdatering: 28/01/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.