Регистри по несъстоятелност

Австрия

Тази част от портала съдържа кратко въведение в австрийския регистър по несъстоятелност.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Австрия?

Австрийският регистър по несъстоятелност, известен като „Insolvenzdatei“, е собственост на Федералното министерство на правосъдието и се поддържа от него. Той съдържа информация относно образуването на производства по несъстоятелност и техните основни етапи.

Регистърът е публикуван в раздел Ediktsdatei.

Безплатен ли достъпът до регистъра по несъстоятелност?

Да.

Търсене в регистъра по несъстоятелност

Подробна информация ще намерите само на немски език в раздел Ediktsdatei (база данни с правни обяви) от портала на Федералното министерство на правосъдието.

История на регистъра

Регистърът по несъстоятелност на Австрия съществува от 1999 г.

Връзки по темата

Организация на съдилищата — Австрия

Последна актуализация: 08/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.