Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френскинидерландски вече са преведени.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Белгия

Настоящият раздел предоставя информация за регистрите по несъстоятелност в Белгия.

Съдържание, предоставено от
Белгия

Какво се разбира под регистри по несъстоятелност в Белгия?

В Белгия не съществува национален централен регистър на регистрите по несъстоятелност. Съществуват обаче различни органи, които събират информация за предприятията и физическите лица.

  • По отношение на предприятията и физическите лица търговци Централният регистър на предприятията (Banque-Carrefour des Entreprises, BCE) e регистър, в който се съдържат всички данни за идентифициране на предприятията и на физическите лица търговци, както и за тяхното правно положение (и по-специално за несъстоятелността). Понастоящем информацията за правното положение на предприятията не е публично достъпна. Решенията за обявяване в несъстоятелност и за съдебни производство по оздравяване (réorganisation judiciaire) обаче се публикуват в Moniteur Belge, който е достъпен онлайн
  • Що се отнася до физическите лица, в Белгия съществува база данни, в която централизирано се събира определена информация относно свръхзадлъжнелите лица, които са избрали да започнат процедура за колективно уреждане на задължения. Тази база данни е създадена към Националната банка на Белгия, но не е публично достъпна.

Платена услуга ли е извършването на справки в регистрите по несъстоятелност в Белгия?

Не, няма такса за достъп до базата данни на Moniteur belge.

Как да направя справка в регистър по несъстоятелността в Белгия?

В Moniteur belge може да търсите решения за обявяване в несъстоятелност или за съдебно производство по оздравяване.

Период, обхванат от регистрите по несъстоятелност в Белгия

В Moniteur belge данни за предприятията са налични от 1 януари 1983 г., с връзка към публикуваните данни след 1 юни 1997 г.

В него са публикувани и данни за сдруженията след 1 юли 2003 г.

Връзки по темата

Федерална публична служба „Правосъдие“ (Service Public Fédéral Justice)

Последна актуализация: 10/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.