Регистри по несъстоятелност

Белгия

Настоящият раздел предоставя информация за регистрите по несъстоятелност в Белгия.

Съдържание, предоставено от
Белгия

Какво се разбира под регистри по несъстоятелност в Белгия?

В Белгия се прави разграничение между предприятия, юридически или физически лица и физически лица, които не са предприятия (= частни лица).

 • Що се отнася до предприятията, съществува централен национален регистър по несъстоятелност, Registre Central de la Solvabilité (Централен регистър на платежоспособността), за дружества, които са обект на производство по несъстоятелност, като например съдебно производство по оздравяване (réorganisation judiciaire) или при фалит https://www.regsol.be/
 • Що се отнася до частните лица, в Белгия съществува база данни, в която централизирано се събира определена информация относно свръхзадлъжнелите лица, които са избрали да започнат процедура за колективно уреждане на задължения. Тази база данни е създадена към Националната банка на Белгия, но не е публично достъпна.

Платена услуга ли е извършването на справки в регистрите по несъстоятелност в Белгия?

Извършването на справки е безплатно;

За подаването на определени документи и управлението на досиета се заплаща.

Вж. следната връзка: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Как да направя справка в регистър по несъстоятелността в Белгия?

Най-напред си създайте профил.

Всеки може да поиска да направи справка с текуща преписка. Можете да го потърсите, като щракнете върху „Искане на достъп до текуща преписка“ на началната страница. Вашето заявление за достъп се разглежда от:

 • синдика — за несъстоятелност, обявена преди 1 май 2018 г.
 • съдията по несъстоятелността — за несъстоятелност, обявена след 1 май 2018 г.
 • упълномощения съдия — за съдебно производство по оздравяване, когато достъпът се иска от страна, различна от кредитор
 • длъжника (или неговия защитник) — за съдебно производство по оздравяване, когато искането за достъп е подадено от кредитор
 • длъжника при производство по оздравяване или несъстоятелност и то само когато:
  • искането за достъп се подава от адвоката на длъжника
  • длъжникът наистина участва във въпросната преписка.

   Ако в преписката не участва нито един длъжник, исканията за достъп, отправени от адвоката на длъжника, се разглеждат от следните участници (вж. също по-горе):
  • упълномощения съдия (производства по оздравяване)
  • съдията по несъстоятелността (несъстоятелност, обявена след 1 май 2018 г.)
  • синдика (несъстоятелност, обявена преди 1 май 2018 г.)

Веднага след като ви бъде предоставен достъп, ще получите електронно писмо и уведомление. Ако ви бъде отказан достъп, причината е посочена в уведомлението и в електронното писмо.

Ако имате достъп до преписка и тя бъде приключена, продължавате да разполагате с достъп до нея в архивите на RegSol.

Ако все още нямате достъп до преписка, която междувременно е била приключена, искането постъпва в секретариата на Първоинстанционния съд на съответното предприятие, който след това може да си предостави достъп, като ви покани да разгледате приключената преписка в архивите.

Период, обхванат от регистрите по несъстоятелност в Белгия

Регистърът съдържа всички данни и документи, свързани с делата по несъстоятелност, т.е. всички текущи производства по несъстоятелност и по оздравяване, образувани от 1 май 2018 г. нататък, и доколкото те не са приключени.

Връзки по темата

RegSol

Последна актуализация: 04/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.