Регистри по несъстоятелност

Белгия

Настоящият раздел предоставя информация за регистрите по несъстоятелност в Белгия.

Съдържание, предоставено от
Белгия

Какво се разбира под регистри по несъстоятелност в Белгия?

В Белгия не съществува национален централен регистър на регистрите по несъстоятелност. Съществуват обаче различни органи, които събират информация за предприятията и физическите лица.

  • По отношение на предприятията и физическите лица търговци Централният регистър на предприятията (Banque-Carrefour des Entreprises, BCE) e регистър, в който се съдържат всички данни за идентифициране на предприятията и на физическите лица търговци, както и за тяхното правно положение (и по-специално за несъстоятелността). Понастоящем информацията за правното положение на предприятията не е публично достъпна. Решенията за обявяване в несъстоятелност и за съдебни производство по оздравяване (réorganisation judiciaire) обаче се публикуват в Moniteur Belge, който е достъпен онлайн
  • Що се отнася до физическите лица, в Белгия съществува база данни, в която централизирано се събира определена информация относно свръхзадлъжнелите лица, които са избрали да започнат процедура за колективно уреждане на задължения. Тази база данни е създадена към Националната банка на Белгия, но не е публично достъпна.

Платена услуга ли е извършването на справки в регистрите по несъстоятелност в Белгия?

Не, няма такса за достъп до базата данни на Moniteur belge.

Как да направя справка в регистър по несъстоятелността в Белгия?

В Moniteur belge може да търсите решения за обявяване в несъстоятелност или за съдебно производство по оздравяване.

Период, обхванат от регистрите по несъстоятелност в Белгия

В Moniteur belge данни за предприятията са налични от 1 януари 1983 г., с връзка към публикуваните данни след 1 юни 1997 г.

В него са публикувани и данни за сдруженията след 1 юли 2003 г.

Връзки по темата

Федерална публична служба „Правосъдие“ (Service Public Fédéral Justice)

Последна актуализация: 10/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.