Регистри по несъстоятелност

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Националният регистър по несъстоятелност е публично достъпен електронен регистър, който подобрява предоставянето на информация на съответните кредитори и съдилища относно текущи производства по несъстоятелност и предотвратява образуването на паралелни производства по несъстоятелност.

На 26 юни 2018 г. Министерството на правосъдието приключи първия етап от проекта, озаглавен „Взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност (IRI) за Европа“, който е финансиран частично от програмата на Европейската комисия „Механизъм за свързване на Европа“ (Механизъм за свързване на Европа в областта на трансевропейските телекомуникационни мрежи: CEF-TC-2016-2: Европейски портал за електронно правосъдие), по който Хърватия е кандидатствала като част от консорциум с Германия, Франция, Италия и Румъния.

Приоритетът на Механизма за свързване на Европа е да се осигурят финансирането и осъществяването на електронни услуги, необходими за комуникация в рамките на системата от взаимосвързани регистри по несъстоятелност.

Регистърът по несъстоятелност е създаден в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност.

Данните в регистъра по несъстоятелност се актуализират поне веднъж дневно и обхващат:

  • оздравителните производства и производствата по несъстоятелност, за чието образуване е прието решение не по-рано от 1 септември 2015 г.;
  • производствата по несъстоятелност за потребители, за чието образуване е прието решение не по-рано от 1 януари 2016 г.

Всички данни в регистъра са от компетентността на съдилищата, пред които са образувани производствата.

През втория етап от проекта „Взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност (IRI) за Европа“ националните регистри по несъстоятелност бяха свързани чрез Европейския портал за електронно правосъдие.

Последна актуализация: 04/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.