Регистри по несъстоятелност

Кипър

Настоящият раздел от уебсайта съдържа кратко представяне на Регистъра на несъстоятелните и ликвидираните дружества на Кипър (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Съдържание, предоставено от
Кипър

Отделението по несъстоятелност (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) отговаря за събирането и управлението на активите на несъстоятелни физически и юридически лица и докладва пред отдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) към Министерството на търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). В това отделение се води досие на несъстоятелните физически лица. Ако дадено дружество бъде прекратено чрез ликвидация, това се вписва в Търговския регистър. За допълнителна информация можете да се обърнете към отдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Не се прилага.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Не се прилага.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност?

Не се прилага.

История на регистъра по несъстоятелност

Регистърът по несъстоятелност съдържа информация за несъстоятелни длъжници от 1931 г. до настоящия момент.

Връзки по темата

Отдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου

Παραλήπτη)

Министерство на търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.