В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Англия и Уелс

Настоящата страница Ви предоставя информация относно регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Какво предлага Службата по несъстоятелност (The Insolvency Service) на Англия и Уелс?

По закон Службата по несъстоятелност на Англия и Уелс е натоварена с воденето и поддържането на регистрите относно несъстоятелността на физически лица (individual insolvency), ограниченията на правата на обявените в несъстоятелност лица и ограниченията при частично или пълно освобождаване от задължения (debt relief restrictions). Регистърът на несъстоятелността на физическите лица (Individual Insolvency Register) обединява тези регистри и съдържа информация за:

 • случаите на несъстоятелност, която е все още в сила или е приключила през последните 3 месеца;
 • заповедите за частично или пълно освобождаване от задължения, които са все още в сила или чието действие е преустановено през последните 3 месеца;
 • индивидуалните доброволни споразумения (individual voluntary arrangements) и доброволните споразумения за ускорено изплащане на задълженията (Fast-Track voluntary arrangements), които все още са в сила или чието действие е преустановено през последните 3 месеца;
 • заповедите за налагане на ограничения на правата на обявените в несъстоятелност лица (bankruptcy restrictions orders) или задълженията за спазване на ограничения, поети от лицето, обявено в несъстоятелност, както и временните заповеди за налагане на ограничения на правата на обявените в несъстоятелност лица (interim bankruptcy restrictions orders), които са все още в сила;
 • заповедите за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения (debt relief restrictions orders) или задълженията за спазване на такива ограничения, поети от лицето, обявено в несъстоятелност, както и временните заповеди за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения (interim debt relief restrictions orders), които са все още в сила.

Достъпът до регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс безплатен ли е?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс?

Регистърът се намира на Уебсайта на Службата по несъстоятелност и е поместен в рубриката „Find someone“ („Намиране на определено лице“). Може да направите справка в регистъра по името на физическо лице или по търговска фирма като щракнете върху връзката към Регистъра на несъстоятелността на физическите лица.

История на Службата по несъстоятелност на Англия и Уелс

Службата по несъстоятелността е изпълнителна агенция към Министерството на икономиката, иновациите и професионалните умения (Department for Business, Innovation and Skills) и чрез официалния ликвидатор (official receiver) тя:

 • се занимава с управление по случаите на несъстоятелност и проверява дейността на лицата в несъстоятелност, на физическите лица, спрямо които е издадена заповед за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения (debt relief order) и на дружествата и сдруженията в съдебна ликвидация, за да установи причините, довели до неплатежоспособността им;
 • действа в качеството на синдик или ликвидатор, когато не е назначен частен синдик или ликвидатор;
 • действа като пълномощник и надзорник по доброволни споразумения за ускорено изплащане на задълженията.

Наред с това Службата:

 • разглежда сигналите за нарушения, допуснати от лица, обявени в несъстоятелност или спрямо които е издадена заповед за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения, или нарушения, допуснати от директори;
 • отговаря за отстраняването на неподходящите директори при всички корпоративни фалити;
 • отговаря за решенията за обявяване в несъстоятелност и за поетите от длъжника задължения във връзка с несъстоятелността, както и за заповедите за частично или пълно освобождаване от задължения и поетите от длъжника задължения в тази връзка;
 • допуска до упражняване и регулира професиите, свързани с несъстоятелността;
 • изчислява и изплаща законовите права на обезщетение при уволнение, когато работодателят е обявен за неплатежоспособен;
 • предоставя счетоводни и инвестиционни услуги на структурите, управляващи имуществото на лицата, обявени в несъстоятелност или ликвидация;
 • извършва поверителни разследвания за установяване на факти в предприятия, когато се счита, че това е в обществен интерес;
 • съветва министрите и правителствените служби по въпросите, свързани с несъстоятелността, уволненията и други, свързани въпроси;
 • предоставя информация на обществеността относно несъстоятелността, уволненията и въпросите, свързани с провежданите разследвания, чрез своя уебсайт, чрез публикации и чрез специалната си телефонна линия за предоставяне на информация (Insolvency Enquiry Line).

Декларация за ограничена отговорност, поместена на уебсайта на регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс

Текстът на декларацията за ограничена отговорност, поместена на уебсайта, гласи следното:

„Макар че се полагат всички усилия, за да се гарантира, че предоставената информация е точна, понякога могат да възникнат грешки. Ако попаднете на информация, която изглежда неточна или непълна, моля да ни уведомите като използвате връзката за обратна информация в този уебсайт, за да можем да проучим въпроса и при необходимост да нанесем необходимите корекции в базата данни.

Службата по несъстоятелност не поема отговорност за грешки или пропуски, дължащи се на небрежност или на други причини. Моля имайте предвид, че Службата по несъстоятелност и официалните ликвидатори не могат да предоставят правни или финансови консултации. За такива услуги трябва да се обърнете към Бюрото за консултиране на граждани (Citizen's Advice Bureau), адвокат (solicitor), квалифициран счетоводител, оторизиран синдик, финансов консултант с добра репутация или център за консултации.

Регистърът на несъстоятелността на физическите лица е публично достъпен регистър и Службата по несъстоятелността не утвърждава, нито пък прави изявления, свързани с използването на данните от регистъра от трети лица“.

Връзки по темата

Служба по несъстоятелност

Регистър на несъстоятелността на физическите лица

Последна актуализация: 04/12/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.