Регистри по несъстоятелност

Финландия

Във Финландия съществуват два публични регистъра, свързани с несъстоятелността: регистърът по несъстоятелност и оздравяване и регистърът на уреждането на дългове. В тези регистри може да се извършва безплатно търсене чрез информационната услуга, предоставяна от финландския център за правни регистри.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Регистърът по несъстоятелност представлява информационна услуга на финландския център за правни регистри.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Финландия?

Регистърът включва информация за несъстоятелността, получена от регистъра по несъстоятелност и оздравяване и регистъра на уреждането на дългове, що се отнася до дългове, натрупани в хода на стопанските дейности на дадено лице. Регистърът съдържа информация за заявленията за обявяване в несъстоятелност и оздравяване, както и решенията по тях, и например времето и мястото на събранието на кредиторите, срока за предявяване на вземания и сведения за синдика.

Информацията относно уреждането на дългове, когато става дума за дълг, натрупан за лични цели, следва да бъде поискана директно от Центъра за правни регистри, който предоставя информацията безплатно.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Финландия безплатен ли е?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Финландия?

Търсенето в регистъра по несъстоятелност може да се извършва по името, личния идентификационен номер или регистрационния номер на предприятието, по определен период от време и по името на синдика или ликвидатора.

При искане на информация от Центъра за правни регистри относно задължения, поети за лични цели, трябва да бъде предоставено следното:

  • името на лицето, за което се искат данни;
  • идентификационният номер на лицето, за което се искат данни;
  • името и телефонният номер на заявителя и адресът, на който следва да бъде изпратена информацията.

История на регистъра по несъстоятелност на Финландия

Посочените регистри съдържат информация от 1995 г. насам.

Връзки по темата

На фински език

Регистър по несъстоятелност (Maksukyvyttömyysrekisteri)

Център за правни регистри (Oikeusrekisterikeskus): регистри

Регистър по несъстоятелност и оздравяване (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Регистър на уреждането на дългове (velkajärjestelyrekisteri)

На английски език

Център за правни регистри: Регистри

Регистър по несъстоятелност и оздравяване

Регистър на уреждането на дългове

На шведски език

Център за правни регистри (Rättsregistercentralen): регистри

Регистър по несъстоятелност и оздравяване (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Регистър на уреждането на дългове (Skuldsaneringsregistret)

Последна актуализация: 10/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.