Регистри по несъстоятелност

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Франция?

Франция няма регистър, посветен конкретно на несъстоятелността. Тя има няколко регистъра, в които се регистрират решенията, свързани с несъстоятелността на длъжниците. Това са по-специално решения за откриване на производство по несъстоятелност, за удължаване на такова производство, за удължаване на срока на наблюдение, за преобразуване на производството, за прекратяване на действието на плана за преструктуриране или за неговото изменение, за прекратяване на производството, както и решения за обявяване на лична несъстоятелност или за забрана за дейност по управление. Регистрите съдържат също така информация за имената на съдебните пълномощници.

Съществуващите регистри са:

  • Търговски регистър (Registre du commerce et des sociétés) — за търговците физически лица или търговските дружества;
  • Регистър на занаятите (Répertoire des métiers) — за занаятчиите физически или юридически лица;
  • Регистър на предприятията (Répertoire des entreprises) в департаментите Bas-Rhin, Haut-Rhin и Moselle — за занаятчийските предприятия в тези департаменти;
  • Земеделски регистър (Registre de l’agriculture) — за земеделските предприятия.

Освен това някои от посочените по-горе решения се обявяват чрез известие, което се публикува в Официалния бюлетин за граждански и търговски обяви (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) и в един вестник за правни съобщения.

Как да търсим във френските регистри по несъстоятелност?

Информацията от вестниците за правни съобщения, от Официалния бюлетин за граждански и търговски обяви и от Търговския регистър се централизират на « Портала за достъп до публикуваната правна информация на предприятията » (Portail de la Publicité Légale des Entreprises), достъпен на следния адрес: https://www.bodacc.fr/

Безплатен ли е достъпът до френските регистри по несъстоятелност?

Информацията, съдържаща се в тях, е безплатна.

Какъв период обхващат регистрите по несъстоятелност във Франция?

Порталът предоставя достъп до правните съобщения, публикувани от 1 януари 2010 г. досега, както и до публикациите в Официалния бюлетин за граждански и търговски обяви от 1 януари 2008 г. досега.

Уебсайтът на търговския регистър може да бъде посетен на адрес: https://www.infogreffe.fr/

Достъпът до по-голямата част от информацията на него се заплаща.

Последна актуализация: 30/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.