Регистри по несъстоятелност

Гърция

Гърция няма електронни регистри по несъстоятелност. В момента се подготвяме да цифровизираме нашите бази данни и техните електронни интерфейси.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Какво предлага гръцкият регистър по несъстоятелност?

Съгласно гръцкото законодателство производствата по несъстоятелност са:

  • несъстоятелност (членове 1—61 от Закон 3588/2007, член 13, параграфи 1—4 от Закон 4013/2011, член 22, параграф 1 от Закон 4055/2012, членове 1—3 от Закон 4446/2016, член 14 от Закон 4491/2017)
  • специална ликвидация с продължаване на дейността (eidikí ekkathárisi enleitourgía) (член 12 от Закон 4013/2011, член 6 от Закон 4446/2016)
  • оздравяване на предприятието преди обявяване в несъстоятелност (proptocheftikí diadikasíaexygíansis) (членове 70—101 от Закон 3588/2007, член 22, параграф 2 от Закон 4055/2012, член 116, параграф 3 и член 234, параграфи 1—3 от Закон 4072/2012, член 3 и следващите от Закон 4446/2016)
  • план за реорганизация (членове 109—123 от Закон 3588/2007, член 7 и следващи от Закон 4446/2016)
  • опростена процедура за несъстоятелност в малки размери (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (член 9 от Закон 4446/2016, член 62 от Закон 4472/2017)

Районните граждански съдилища (Eirinodikeía) са компетентни за разглеждането и произнасянето по молбите за обявяване в несъстоятелност на физическите лица в съответния съдебен район..

Първоинстанционните съдилища (protodikeía) са компетентни да разглеждат делата и да се произнасят по молбите за обявяване в несъстоятелност на сдруженията (prosopikés etairíes), командитните дружества (eterórrythmes etairíes)или събирателните дружества (omórrythmes etairíes), частните капиталови дружества (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), дружествата с ограничена отговорност (etairíes periorisménis efthýnis), акционерните дружества (anónymes etairíes), европейските дружества и европейските кооперативни дружества

Общият търговски регистър (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – GEMI) в местните търговски камари отговаря за издаването на необходимите удостоверения за производствата по несъстоятелност.

Безплатен ли е достъпът до гръцкия регистър по несъстоятелност?

Такава възможност не съществува.

Как да направите справка в гръцкия регистър по несъстоятелност

Не е приложимо.

История на гръцкия регистър по несъстоятелност

Не е приложимо.

Последна актуализация: 17/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.