Регистри по несъстоятелност

Гърция

Гърция разполага с електронен регистър на платежоспособността от 1 юни 2021 г.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Какво предлага гръцкият регистър по несъстоятелност?

Съгласно гръцкото законодателство производствата по несъстоятелност, при които се използва електронният регистър на платежоспособността, са:

  • несъстоятелност (ptóchefsi) (членове 75—211 от Закон 4738/2020 — книга II)
  • несъстоятелност в малък мащаб(ptóchefsi mikroú antikeiménou) (членове 172—188 от Закон 4738/2020 — книга II)
  • преструктуриране преди откриването на производството по несъстоятелност (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (членове 31—64 от Закон 4738/2020 — книга I, част II, глава II)

Местните първоинстанционни съдилища (protodikeía)отговарят за разглеждането на дела и издаването на решения по искания за обявяване в несъстоятелност.

Районните местни граждански съдилища (eirinodikeía)са отговорни за обявяването на несъстоятелност в малък мащаб.

Местните първоинстанционни съдилища отговарят за производствата в контекста на преструктурирането преди откриването на производството по несъстоятелност.

Всички публикации, оповестявания или регистрации на производства по несъстоятелност се извършват в електронния регистър за платежоспособност. Ако това е предвидено, вписвания се извършват и в Общия търговски регистър (Genikó Emporikó Mitróo — GEMI).

Безплатен ли е достъпът до гръцкия регистър по несъстоятелност?

Да, чрез уебсайта:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Как да направите справка в гръцкия регистър по несъстоятелност

Чрез търсене на адрес: https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

История на гръцкия регистър по несъстоятелност

Всички публикации от 1 юни 2021 г. нататък са публично достъпни чрез регистъра на горепосочения уебсайт.

Последна актуализация: 14/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.