Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Гърция

Гърция няма електронни регистри по несъстоятелност. В момента се подготвяме да цифровизираме нашите бази данни и техните електронни интерфейси.

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Какво предлага гръцкият регистър по несъстоятелност?

Съгласно гръцкото законодателство производствата по несъстоятелност са:

  • несъстоятелност (членове 1—61 от Закон 3588/2007, член 13, параграфи 1—4 от Закон 4013/2011, член 22, параграф 1 от Закон 4055/2012, членове 1—3 от Закон 4446/2016, член 14 от Закон 4491/2017)
  • специална ликвидация с продължаване на дейността (eidikí ekkathárisi enleitourgía) (член 12 от Закон 4013/2011, член 6 от Закон 4446/2016)
  • оздравяване на предприятието преди обявяване в несъстоятелност (proptocheftikí diadikasíaexygíansis) (членове 70—101 от Закон 3588/2007, член 22, параграф 2 от Закон 4055/2012, член 116, параграф 3 и член 234, параграфи 1—3 от Закон 4072/2012, член 3 и следващите от Закон 4446/2016)
  • план за реорганизация (членове 109—123 от Закон 3588/2007, член 7 и следващи от Закон 4446/2016)
  • опростена процедура за несъстоятелност в малки размери (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (член 9 от Закон 4446/2016, член 62 от Закон 4472/2017)

Районните граждански съдилища (Eirinodikeía) са компетентни за разглеждането и произнасянето по молбите за обявяване в несъстоятелност на физическите лица в съответния съдебен район..

Първоинстанционните съдилища (protodikeía) са компетентни да разглеждат делата и да се произнасят по молбите за обявяване в несъстоятелност на сдруженията (prosopikés etairíes), командитните дружества (eterórrythmes etairíes)или събирателните дружества (omórrythmes etairíes), частните капиталови дружества (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), дружествата с ограничена отговорност (etairíes periorisménis efthýnis), акционерните дружества (anónymes etairíes), европейските дружества и европейските кооперативни дружества

Общият търговски регистър (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – GEMI) в местните търговски камари отговаря за издаването на необходимите удостоверения за производствата по несъстоятелност.

Безплатен ли е достъпът до гръцкия регистър по несъстоятелност?

Такава възможност не съществува.

Как да направите справка в гръцкия регистър по несъстоятелност

Не е приложимо.

История на гръцкия регистър по несъстоятелност

Не е приложимо.

Последна актуализация: 17/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.