Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Гърция

Гърция няма уебсайт с регистри по несъстоятелност. В момента сме в процес на изготвяне на проект за цифровизация на нашите бази данни и техния електронен интерфейс.

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Гърция?

По гръцкото законодателство съществуват следните производствата по несъстоятелност:

  • несъстоятелност (членове 1—61 от Закон № 3588/2007, член 13, алинеи 1—4 от Закон № 4013/2011, член 22, алинея 1 от Закон № 4055/2012);
  • специална ликвидация с продължаване на дейността (член 106k от Закон № 3588/2007, член 12 от Закон № 4013/2011);
  • оздравяване на предприятието преди обявяване в несъстоятелност (членове 70—101 от Закон № 3588/2007, член 22, алинея 2 от Закон № 4055/2012, член 116, алинея 3 и член 234, алинеи 1—3 от Закон № 4072/1012);
  • план за реорганизация (членове 109—123 от Закон № 3588/2007, член 34, алинея 1 от Закон № 3858/2010);
  • опростено производство за несъстоятелност в малки размери (членове 162—163 от Закон № 3588/2007);

Първоинстанционните съдилища са компетентни за разглеждането и произнасянето по молбите за обявяване в несъстоятелност на физическите лица в съответния съдебен район.

Първоинстанционните съдилища са компетентни да разглеждат делата и да се произнасят по молбите за обявяване в несъстоятелност на сдруженията, командитните дружества или събирателните дружества, частните капиталови дружества, дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, европейските дружества и европейските кооперативни дружества.

Общият търговски регистър (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) в местните търговски камари отговаря за издаването на необходимите удостоверения за производствата по несъстоятелност.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Гърция безплатен ли е?

Не съществува такава възможност.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Гърция?

История на регистъра по несъстоятелност на Гърция

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.