Регистри по несъстоятелност

Унгария

Настоящият раздел представя кратък преглед на регистъра по несъстоятелност на Унгария.

Съдържание, предоставено от
Унгария

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Унгария?

В Унгария правителството възложи създаването и функционирането на регистъра по несъстоятелност на Службата за информация и електронна регистрация на дружествата (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) към Министерство на правосъдието.

Този орган ползва услугите на Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (ООД „Държавен вестник на Унгария“) за извършване на обработката на данните, ИТ разработките, задачите във връзка със сигурността на техническата експлоатация и базите данни.

Регистърът по несъстоятелност може да бъде намерен на адрес https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Регистърът по несъстоятелност съдържа подробна информация за всички стопански субекти и организации на гражданското общество, срещу които е било образувано производство по несъстоятелност в Унгария.

Производствата по несъстоятелност в Унгария се уреждат от Закон XLIX от 1991 г. относно производствата по несъстоятелност и ликвидация. По отношение на производствата по несъстоятелност и ликвидация срещу организации на гражданското общество (сдружения и фондации) се прилага Закон CLXXV от 2011 г. относно организациите на гражданското общество, а всички други аспекти се уреждат от Закон XLIX от 1991 г.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Унгария безплатен ли е?

За достъпа до регистъра по несъстоятелност не се изисква заплащане на каквито и да било такси или разноски. Всеки, който прави справка в регистъра по несъстоятелност, трябва предварително да декларира, че данните, които търси в него, няма да бъдат използвани за търговски цели или за създаване на бази данни, които да бъдат използвани за такива цели.

Съгласно член 6/N от Закон XLIX от 1991 г. в регистъра се съдържа следната информация:

 • датата на образуване на производството по несъстоятелност;
 • съдът, в който се образува производството по несъстоятелност, и референтният номер на делото;
 • подвидът на образуваното производство по несъстоятелност — в Унгария, производство по несъстоятелност или производство по ликвидация;
 • правилата във връзка с компетентността, позволяващи образуването на производството (главно производство по несъстоятелност или вторично производство по несъстоятелност);
 • ако длъжникът е дружество или юридическо лице, наименованието на длъжника, регистрационният номер, седалището или пощенският адрес на длъжника, ако има разлика;
 • името, пощенският адрес или адресът на електронна поща на синдика (временен синдик или ликвидатор), назначен по производството;
 • срокът за предявяването на вземанията, ако има такива, или посочването на критериите за изчисляване на този срок;
 • датата на приключване на главното производство по несъстоятелност, ако има такава;
 • съдът, пред който трябва да се подаде евентуално възражение срещу решението за откриване на производство по несъстоятелност в съответствие с член 5, и когато е приложимо, срокът, в рамките на който то трябва да бъде подадено, или критериите за изчисляване на този срок;
 • предявяването и приключването на отменителни искове относно имуществото на длъжника, наименованието на съответния съд и номерът на делото;
 • започването и приключването на действия за търсене на отговорност на управителните органи/директорите, бившите управителни органи/директори на длъжника или неговите членове или собственици във връзка с дейности от тяхна страна, които накърняват интересите на кредиторите, както и наименованието на съответния съд и номерът на делото;
 • дали производството се провежда като опростено производство по ликвидация.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Унгария?

Критерият за търсене може да бъде избран от падащо меню. Според избора от падащото меню търсенето в регистъра по несъстоятелност става, като се въведе някоя от следните данни:

 • наименованието (фирмата) на длъжника;
 • регистрационният номер на дружеството/организацията на гражданското общество;
 • номерът на делото.

Подробна информация за възможностите за търсене може да бъде намерена на адрес https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Съгласно действащото законодателство директното търсене на масиви от данни или изтеглянето на данни от регистъра по несъстоятелност не е възможно.

Последна актуализация: 09/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.