Регистри по несъстоятелност

Ирландия

Този раздел Ви предоставя информация за ирландския регистър по несъстоятелност.

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Службата по несъстоятелност на Ирландия (ISI) е независим законоустановен орган, създаден на 1 март 2013 г.  Нейната цел е да възстанови платежоспособността на неплатежоспособните лица.

ISI изпълнява своите правомощия чрез редица сфери на дейност. Това са:

 • управление на отделни случаи,
 • несъстоятелност,
 • регламентиране и политика,
 • правни въпроси,
 • корпоративни въпроси.

ISI публикува следната информация в своите регистри по Закона за несъстоятелността на физическите лица. (Моля, имайте предвид, че регистрите на ISI не са достъпни чрез браузърите Internet Explorer/Edge.  Предлагаме за разглеждане на регистъра да се използват Chrome, Firefox или Safari.)

Защитни удостоверения (Protective Certificates)

Когато е издадено защитно удостоверение съгласно член 61 от Закона за личната несъстоятелност от 2012 г. („Закона“), Службата по несъстоятелност на Ирландия трябва да запише, в допълнение към информацията, предвидена в Закона за личната несъстоятелност от 2012 г. (Допълнителна информация, която трябва да се съдържа в регистрите), Закони 2012 (S.I. 356 от 2013 г.), следната информация:

 • името и адреса на длъжника и датата на издаване на защитното удостоверение;
 • когато е приложимо, разширението на защитното удостоверение съгласно член 61 от Закона;
 • когато е приложимо, издаването от съда на заповед съгласно член 63 от Закона и кредитора, по отношение на когото е издадена заповедта; както и
 • датата, на която защитното удостоверение престава да бъде в сила съгласно глава 3 от Закона.
 • Регистър на защитните удостоверения

Регистър на известията за опрощаване на задължения

Съгласно члени 33, параграф 4 от Закона за личната несъстоятелност от 2012 г. ISI трябва да впише в Регистъра на известията за опрощаване на задължения (DRN):

 • факта, че е издадено известие за опрощаване на задължения,
 • датата на издаване на известието за опрощаване на задължения,
 • името и адреса на съответния длъжник, и
 • други подробности, които могат да бъдат изисквани в съответствие с член 133, параграф 3, буква б).
 • Регистър на известията за опрощаване на задължения

Регистър на споразуменията за уреждане на дългове

Съгласно член 76, параграф 1 от Закона за личната несъстоятелност от 2012 г. ISI трябва да впише в Регистъра на споразуменията за уреждане на дългове:

 • подробности за резултата от гласуването, проведено на събранието на кредиторите;
 • факта, че е постигнато споразумение за уреждане на дългове,
 • когато е приложимо, когато има някакви промени в споразумението за уреждане на дългове,
 • когато е приложимо, когато ISI получава уведомление за неизпълнение на споразумението;
 • успешното приключване на споразумението.
 • Регистър на споразуменията за уреждане на дългове

Регистър на споразуменията за лична несъстоятелност

Съгласно член 113, параграф 1 от Закона за личната несъстоятелност от 2012 г. ISI трябва да впише в Регистъра на споразуменията за лична несъстоятелност:

 • факта, че е постигнато споразумение за лична несъстоятелност,
 • подробности за резултата от гласуването, проведено на събранието на кредиторите;
 • когато е приложимо, когато има някакви промени в споразумението за лична несъстоятелност,
 • когато е приложимо, когато ISI получава уведомление за неизпълнение на споразумението;
 • успешното приключване на споразумението.
 • Регистър на споразуменията за лична несъстоятелност
Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.