Регистри по несъстоятелност

Латвия

В този раздел се прави кратък преглед на регистъра по несъстоятелност на Латвия.

Съдържание, предоставено от
Латвия

Информация, която може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност, управляван от Търговския регистър на Латвия

Регистърът по несъстоятелност съдържа информация за:

 • синдиците;
 • производствата по несъстоятелност по отношение на физически и юридически лица;
 • производствата за правна защита;
 • извънсъдебните производства за правна защита;
 • опрощаването на задължение на физическо лице (само национално производство).

Регистърът по несъстоятелност е достъпен за всички и вписванията в него имат статут на официални документи. Информацията може да бъде консултирана безплатно.

Регистърът по несъстоятелност се управлява от латвийския Търговски регистър (Uzņēmumu reto istrs).

Търсене в регистъра по несъстоятелност, управляван от латвийския Търговски регистър

Синдици

Разделът съдържа следната информация за синдиците:

 • собствено име;
 • фамилно име;
 • местен адрес и координати за връзка с кабинета;
 • номер на свидетелството за професионална квалификация;
 • срок на валидност на свидетелството.

Информация за администраторите, чиято професионална дейност е прекратена, може да бъде намерена в рубриката „Исторически данни“ (Vēsturiskie dati). Цялата информация, вписана в регистъра по несъстоятелност за всеки синдик, може да бъде намерена под връзката „Извлечение“ (Izziņa).

Търсене

Търсене на информация за конкретен субект (физическо или юридическо лице) може да се извърши в раздел „Търсене“ (Meklēšana) на регистъра. Може да се търси по следните критерии:

 • регистрационен номер (за юридически лица) или личен идентификационен номер (за физически лица) на длъжника;
 • собствено име/фамилия или звание на длъжника;
 • срок за образуване на производството;
 • вид на производството (производство по несъстоятелност, производство за правна защита, извънсъдебно производство за правна защита, опрощаване на задължение на физическо лице);
 • естество на производството (национално, трансгранично първично, трансгранично вторично, главно производство по несъстоятелност, вторично производство по несъстоятелност, частично производство по несъстоятелност);
 • етап на производството (текущи производства, приключили производства, всички производства).

Резултатите от търсенето съдържат връзка към „Извлечение“ (Izziņa), която предоставя безплатен достъп до всички вписвания в регистъра по несъстоятелност на латвийския Търговски регистър, имащи отношение към конкретно производство, включително сканирани версии на документите, посочени в член 9, параграф 4 от Закона за регистъра на предприятията на Република Латвия: дневен ред на събранието на кредиторите и уведомление на кредиторите от синдика относно събранието на кредиторите.

Дневник

Търсене на вписвания, направени в определени дни, може да се извърши в раздел „Дневник“ (Žurnāls) на регистъра. По подразбиране вписванията са за текущия ден. За да видите вписвания, направени на други дати, можете да използвате календара или подраздел Mēneša žurnāls, за търсене по месеци. Всяко вписване съдържа връзка към „Извлечение“ (Izziņa), където може да бъде намерена по-подробна информация за въпросното производство по несъстоятелност.

Статистика

Статистическите данни за производствата по несъстоятелност на юридически лица и производствата за правна защита са достъпни безплатно в раздела относно производствата по несъстоятелност на портала за отворени данни на Латвия.

История на регистъра по несъстоятелност, управляван от латвийския Търговски регистър

Регистърът по несъстоятелност съдържа информация от 1 януари 2008 г. нататък.

Допълнителна информация за регистъра по несъстоятелност е не разположение тук, както и от службата за контрол на несъстоятелността.

Моля, имайте предвид, че информацията за всяко юридическо лице, регистрирано в Търговския регистър, е достъпна на информационния уебсайт на регистъра на адрес: info.ur.gov.lv/ Актуалната информация може да бъде прегледана/разпечатана безплатно без автентификация, а информацията от архивите може да бъде прегледана и документите в публичния раздел могат да бъдат прегледани/изтеглени след удостоверяване на автентификация на ползвателя на уебсайта.

Ако е необходимо извлечение от информация, изготвена от Търговския регистър, или копия на документи, трябва да подадете писмено искане за информация и да заплатите такса за услугата (за по-подробна информация вж. началната страница на Търговския регистър).

Можете да искате информация и да предоставяте платежни данни по следните канали:

 • електронно (искането за информация трябва да бъде подписано със защитен електронен подпис и да носи времеви печат):
  • електронен адрес;
  • по електронната поща: pasts@ur.gov.lv;
 • по пощата:
  • Регистър на предприятията на Република Латвия, Pērses iela 2, Рига, Латвия, LV-1011.
Последна актуализация: 24/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.