Регистри по несъстоятелност

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

В Литва не съществува отделен регистър по несъстоятелност. Можете да проверявате състоянието на дружества по отношение на несъстоятелност на уебсайта на регистъра на юридическите лица (Juridinių asmenų registras). Състоянието на дружествата в регистъра на юридическите лица може да бъде проверявано безплатно.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.