Регистри по несъстоятелност

Люксембург

Люксембург не разполага с регистри на несъстоятелните длъжници.

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Как стои въпросът с регистрите по несъстоятелност в Люксембург?

Люксембург не разполага с регистри на несъстоятелните длъжници. Съдилищата обявяват изпадането в несъстоятелност в търговския и фирмен регистър (RCS), който отразява информацията в своята база данни.

Справката в списъка на несъстоятелните длъжници в Люксембург платена услуга ли е?

Списъкът на обявените в несъстоятелност се публикува всеки месец в „Мемориал Б“ - Административен и икономически сборник (притурка към държавен вестник), и с него може да се направи безплатно справка на уебсайта Legilux, правния портал на Люксембург.

Освен това на своя уебсайт, в раздел „Consultations – statistiques de dépôt“ („Справки – статистически данни за извършените вписвания“), търговският и фирмен регистър предоставя на обществеността безплатно статистическия модул, който осведомява за съдебните решения за обявяване в несъстоятелност, вписани в търговския и фирмен регистър за определен месечен период. Тези данни са достъпни под формата на списъци на направените вписвания. Предлага се също така изнасяне на тази информация под формата на самостоятелен текстов файл.

Как става търсенето на информация за несъстоятелни длъжници в Люксембург?

Първи метод: Възможно е търсенето да се извърши чрез интернет-сайта на търговския и фирмен регистър (RCS) по име (или част от име) или по регистрационния номер на вписаното лице.

Търсачката на сайта показва списък с имена, отговарящи на зададеното търсене.

Ако кликнете върху името на някое от лицата в списъка, ще получите безплатно следната основна информация:

  • номер в търговския и фирмен регистър,
  • дата на регистрация,
  • наименование,
  • правна форма,
  • адрес на седалището,
  • списък на подадените от 2003 г. насам документи,
  • както и информация дали лицето е в несъстоятелност.

Втори метод: Възможно е да търси и през уебсайта на търговския и фирмен регистър (RCS) в раздел „Consultations – statistiques de dépôt“ („Справки – статистически данни за извършените вписвания “) чрез статистическия модул, който предоставя информация относно съдебните решения за обявяване в несъстоятелност, вписани в търговския и фирмен регистър за определен месечен период.

Трети метод: Може да се извърши търсене в уебсайта на Адвокатската колегия на Люксембург в раздел „Несъстоятелност“ („Faillites) по името на дружеството, датата на съдебното решение за обявяване в несъстоятелност или името на синдика (curateur).

Връзки по темата

Търговски и фирмен регистър

Адвокатска колегия на Люксембург

Последна актуализация: 10/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.